14 dec 2017 16:37

Aanvulling veiligheidsvoorschriften voor de kerninstallaties

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een ontwerp van koninklijk besluit goed omtrent de veiligheidsvoorschriften voor de kerninstallaties. 

Het doel van dit voorstel is het aanvullen van het koninklijk besluit over de veiligheidsvoorschriften voor de kerninstallaties, met een nieuw hoofdstuk dat specifiek handelt over de veiligheidsvoorschriften voor opslaginstallaties van verbruikte kernbrandstof en van colli met radioactief afval.

Het draagt bij tot de harmonisering van de Europese veiligheidspraktijken, meer bepaald door de omzetting van de door WENRA (Western European Nuclear Regulators’ Association) opgestelde referentieniveaus in Belgische regelgeving.

Het besluit kan ook gezien worden als een bijdrage tot de doelstellingen van de Europese richtlijnen 2009/71/Euratom en 2011/70/Euratom tot vaststelling van een communautair kader voor de nucleaire veiligheid van kerninstallaties en een verantwoord en veilig beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot aanvulling van het koninklijk besluit van 30 november 2011 houdende veiligheidsvoorschriften voor de kerninstallaties voor wat betreft de opslaginstallaties van verbruikte kernbrandstof en van colli met radioactief afval