03 feb 2006 16:00

Aanwerving en stage in het openbaar ambt

Vrijstelling van vergelijkende aanwervingsselectie voor bijzondere functies

Vrijstelling van vergelijkende aanwervingsselectie voor bijzondere functies

De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 oktober 2005 houdende diverse maatregelen met betrekking tot de vergelijkende aanwervingsselectie en met betrekking tot de stage. Het ontwerp is een voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken. Artikel zes van het koninklijk besluit voorziet voor personeelsleden die sinds ten minste drie jaar met een arbeidsovereenkomst zijn aangeworven een vrijstelling van de voorafgaande uitsluitingsproef. Die proef zou Selor kunnen organiseren bij vergelijkende aanwervingsselecties op het niveau waarin ze zijn aangeworven. Die vrijstelling is enkel van toepassing voor gemeenschappelijke functies. Dankzij dit artikel kan de federale overheid de kennis die door de contractuele personeelsleden is opgedaan, behouden en sneller over reeds gekwalificeerd statutair personeel beschikken, aangezien de investering inzake opleiding al is verwezenlijkt. Het ontwerp breidt de vrijstelling uit naar de vergelijkende aanwervingsselecties voor bijzondere functies.