08 jul 2005 17:00

Aanwerving van bijkomend burgerpersoneel

Op voorstel van Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie Laurette Onkelinx keurde de Ministerraad de toekenning goed van kredieten voor een aantal nieuwe overeenkomsten inzake de aanwerving van bijkomend burgerpersoneel ter begeleiding van gerechtelijke alternatieve maatregelen.

Op voorstel van Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie Laurette Onkelinx keurde de Ministerraad de toekenning goed van kredieten voor een aantal nieuwe overeenkomsten inzake de aanwerving van bijkomend burgerpersoneel ter begeleiding van gerechtelijke alternatieve maatregelen.

Dankzij de tewerkstelling van bijkomend personeel zullen projecten kunnen worden opgestart of uitgebreid in volgende vier sectoren: 1. de dienstverlening en de opleiding; 2. de bemiddeling in strafzaken; 3. de alternatieve maatregelen ter vervanging van de voorlopige hechtenis; 4. de alternatieve maatregelen ter vervanging van een beslissing door de jeugdrechter. De hoofddoelstellingen van deze alternatieve gerechtelijke maatregelen zijn: - de bewustmaking van de delinquenten dat hun gedrag rechtstreeks en onrechtstreeks schade toebrengt aan de kwaliteit van het leven, en de strijd tegen de bagatellisering van dergelijke gedragingen; - het aantal en de duur van opsluitingen van personen in het kader van de wet op de voorlopige hechtenis beperken; - het gevoel van straffeloosheid voorkomen dat wordt veroorzaakt door een sepot in de gevallen die een georganiseerde maatschappelijke reactie vereisen, zonder dat daarbij korte gevangenisstraffen moeten uitgesproken en ten uitvoer gelegd worden; - aan deze personen de mogelijkheid bieden een opleiding te volgen door hen in een professionele context een activiteit te laten uitoefenen; - de resocialisatie te vergemakkelijken van personen die minder ernstige feiten hebben gepleegd; - de plaatselijke administratieve instanties betrekken bij geloofwaardige initiatieven die een vermindering van de criminaliteit beogen; - het zinvol herstel van de persoonlijke en maatschappelijke materiële en immateriële schade en het garanderen van de rechten van het slachtoffer; - de recidive verminderen. Het bedrag dat voor deze de nieuwe initiatieven wordt uitgetrokken is 236.738,33 euros voor 2005. Dit komt overeen met de tewerkstelling van 7,5 voltijds equivalenten.