06 dec 2002 16:00

Aanwerving van contractueel personeel bij de Kanselarij

Op voorstel van de heer Luc Van Den Bossche, Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen, keurde de Ministerraad in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed dat de toevoeging beoogt van een rubriek betreffende het personeel van de FOD Kanselarij dat gespecialiseerd is in externe communicatie.

Op voorstel van de heer Luc Van Den Bossche, Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen, keurde de Ministerraad in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed dat de toevoeging beoogt van een rubriek betreffende het personeel van de FOD Kanselarij dat gespecialiseerd is in externe communicatie.

Om het hoofd te bieden aan de constante evolutie van de communicatietechnologie wenst de Federale Overheidsdienst Kanselarij op een soepele en wisselende wijze personeel aan te werven dat gespecialiseerd is in externe communicatie. Deze manier van werven houdt in dat er een wijziging moet komen in de reglementering die op een beperkende wijze de bijkomende of specifieke opdrachten bepaalt. Deze opdrachten rechtvaardigen een beroep op contractuele medewerkers. Het ontwerp had voorheen reeds de goedkeuring van de Ministerraad verkregen maar niet het akkoord van de vakorganisaties die in het Comité voor de federale, de gemeenschaps- en de gewestelijke overheidsdiensten zetelen. Zij verkiezen dat er hiervoor statutaire personeelsleden worden aangeworven. (*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 februari 1993.