06 dec 2002 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 6 december 2002

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 6 december 2002 in de Wetstraat 16 vanaf 12.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister. De Eerste Minister heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de genomen beslissingen.

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 6 december 2002 in de Wetstraat 16 vanaf 12.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister. De Eerste Minister heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de genomen beslissingen.

De Eerste Minister heeft vooreerst de goedkeuring vermeld van het ontwerp van koninklijk besluit houdende de toekenning aan de gemeente of aan de meergemeentepolitiezone, van een federale sociale toelage voor het jaar 2003. Geen enkele gemeente, heeft hij benadrukt, heeft nog enige reden om voor de zonepolitie een belastingverhoging op te leggen. De Eerste Minister heeft ook een ontwerp van koninklijk besluit tot regeling van gelegenheidsarbeid in de hotelsector (bericht 6) extra in de verf gezet. Daarna heeft de Eerste Minsister de beslissingen meegedeeld betreffende de fiscaliteit, te weten: het merendeel van de koninklijke besluiten die genomen dienden te worden in uitvoering van de herzieningswet van de vennootschapsbelasting (bericht 1); een ontwerp van koninklijk besluit tot verlenging gedurende één jaar van het verlaagd BTW-tarief van 6% op bepaalde arbeidsintensieve diensten (bericht 2); Hij heeft daarna een analyse geschetst van de evolutie van de Belgische economie (berichtvaria2). De Ministerraad heeft ook Luitenant-generaal August Vandaele tot nieuwe chef van Defensie aangeduid (bericht varia1). De Ministerraad keurde verder volgende punten goed: een ontwerp van koninklijk besluit houdende goedkeuring van de gewijzigde statuten van de N.V. van publiek recht De Post (bericht 3); een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de financiering van de extralegale vergoedingen aan ex-werknemers van Sabena (bericht 4); een ontwerp van koninklijk besluit dat enkele wijzigingen aanbrengt in het systeem van de "sociale Maribel" (bericht 7); twee ontwerpen van koninklijk besluit rond de psychiatrische zorgen (bericht 8); een ontwerp van koninklijk besluit rond de opnemingsprijs in psychiatrische verzorgingstehuizen (bericht 9); een voorontwerp van wet houdende diverse wijzigingen aan de wetgeving betreffende de pensioenen van de openbare sector (bericht 10); een ontwerp van koninklijk besluit rond de duur van de mandaten die toegekend worden in bepaalde adviesorganen van het RIZIV (bericht 11); een akkoord met het afsluiten van overeenkomsten met verschillende steden of gemeenten (bericht14) een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de toekenning van maaltijdcheques aan het personeel van de Hoge Raad voor de Justitie (bericht 15); twee ontwerpen van koninklijk besluit betreffende het vakbondsstatuut van het administratief personeel van de Hoge Raad voor de Justitie (bericht 16); een voorontwerp van wet dat voorziet in de uitbreiding van de bevoegdheden van de vrederechters van Eupen en Sankt-Vith inzake de interneringsprocedures van geesteszieken (bericht 18); de nieuwe maatregelen ten voordele van de slachtoffers van de oorlog voor de jaren 2003 tot 2006 (bericht 20); een ontwerp van koninklijk besluit rond de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector (bericht 22); een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de data voor de indiening van de omwisselingsaanvragen van personeelsleden van de Diensten van de Waalse Regering en de federale ministeries en overheidsdiensten (bericht 23); een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit rond de overdracht van personeelsleden van het Ministerie van Middenstand en Landbouw naar de Vlaamse Regering (bericht 24); een ontwerp van koninklijk besluit rond "de aanduiding, de uitoefening en de weging van de managementfuncties in de openbare instellingen van sociale zekerheid". Daarmee wordt het kader van de Copernicushervorming verbreed van Federale Overheidsdiensten naar openbare instellingen van sociale zekerheid (bericht 25); een omzendbrief die de dienstvrijstellingen vastlegt voor het ganse jaar 2003. In het verleden werd geval per geval beslist over het al dan niet toekennen van een dienstvrijstelling aan de federale ambtenaren. Dit betekende dat niet altijd alle ambtenaren gelijk behandeld werden en het publiek vaak laattijdig en onvolledig geïnformeerd werd (bericht 26); een ontwerp van koninklijk besluit dat de toevoeging beoogt van een rubriek betreffende het personeel van de FOD Kanselarij dat gespecialiseerd is in externe communicatie (bericht 27); een ontwerp van koninklijk besluit rond de voorwaarden voor het uitreiken van de bewijzen omtrent de taalkennis en het taalgebruik in bestuurszaken (bericht 28); een ontwerp van koninklijk besluit houdende erkenning van een adviesorgaan voor de geautomatiseerde stemsystemen en -software als voor de verkiezingssoftware voor de stemopneming en de verdeling van de zetels (bericht 32); de huur van drie gebouwen ten behoeve van de huisvesting van openbare diensten (bericht 36, 37, 38); de lancering van een dienstenopdracht voor het onderhoud van de liften van het kwartier Koningin Astrid te Neder-over-Heembeek, voor een periode van drie jaar (2003-2005) (bericht 39); de aanschaffing van een vaste schijf van 89.000 m³ reaktiemotorenbrandstof Jet-A1 en een optionele schijf van 5.000 m³ Jet-A1 om de behoeften van Defensie en van derden te dekken gedurende het jaar 2003 (bericht 40); de lancering van een overheidsopdracht, te gunnen bij onderhandelingsprocedure, betreffende het zeetransport van militair materiaal van 2003 tot 2007, naar de landen waar de Belgische strijdkrachten zullen ingezet worden, alsook het mogelijk transport over land tussen de havens en de opslagplaatsen of bestemmingen in het binnenland (bericht 41); de onderhandeling van een meerjarig open contract van onbepaalde duur bij de US Navy, voor het onderhoud van de lucht-lucht missiles AIM-9M voor de F-16 van de Luchtcomponent (bericht 42); de gunning van een opdracht betreffende de aanschaf van thermische infraroodkijkers voor het wapensysteem MISTRAL (bericht 43); het afsluiten van een leveringscontract van modificatiekits voor de uitwendige verlichting van de F-16 van de Luchtcomponent, voor gebruik van de nachtzichtkijkers "Night Vision Goggle" (NVG) (bericht 44); de afsluiting van een open meerjarige (2003-2007) dienstenovereenkomst voor de reservering van transportmiddelen om buitenlandse reizen in het kader van de dienst te kunnen verzekeren (bericht 45); de benoeming van twee leden van het directiecomité van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) (bericht 46); een ontwerp van koninklijk besluit tot verlenging van het mandaat van de gedelegeerd bestuurder van de naamloze vennootschap van publiek recht "Brussels International Airport Company" (BIAC) (bericht 47); een ontwerp van koninklijk besluit tot hervorming van de structuur van de Nationale raad voor ziekenhuisvoorzieningen (bericht 48); een ontwerp van koninklijk besluit rond de procedure van de controles die verricht worden door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) (bericht 49); een ontwerp van koninklijk besluit tot aanduiding van de ambtenaren en de personen belast met het toezicht op de uitvoering van de bepalingen van de wetten, besluiten en reglementen van de Europese Unie, die onder de bevoegdheid vallen van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) (bericht 50); het voorstel van Finexpo betreffende het vijfde deel van het programma voor 2002 van de staatsleningen besproken (bericht 56); een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd betreffende de pensioenleeftijd van bepaalde personeelsleden van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen; (bericht 60);

Managementfuncties en loopbaansysteem bij openbare instellingen van sociale zekerheid volgen Copernicushervorming

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid, de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, en de heer Luc Van den Bossche, Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Besturen, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed rond "de aanduiding, de uitoefening en de weging van de managementfuncties in de openbare instellingen van sociale zekerheid". Daarmee wordt het kader van de Copernicushervorming verbreed van Federale Overheidsdiensten naar openbare instellingen van sociale zekerheid. Het koninklijk besluit gaat nu voor advies naar de Raad van State.

Dienstvrijstellingen voor de federale ambtenaren in 2003

Op voorstel van de heer Luc Van Den Bossche, Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Besturen, keurde de Ministerraad een omzendbrief goed die de dienstvrijstellingen vastlegt voor het ganse jaar 2003. In het verleden werd geval per geval beslist over het al dan niet toekennen van een dienstvrijstelling aan de federale ambtenaren. Dit betekende dat niet altijd alle ambtenaren gelijk behandeld werden en het publiek vaak laattijdig en onvolledig geïnformeerd werd.

Aanwerving van contractueel personeel bij de Kanselarij

Op voorstel van de heer Luc Van Den Bossche, Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen, keurde de Ministerraad in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed dat de toevoeging beoogt van een rubriek betreffende het personeel van de FOD Kanselarij dat gespecialiseerd is in externe communicatie.