06 dec 2002 16:00

Sociale Maribel

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid, de heer Jef Tavernier, Minister van Volksgezondheid, en de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed dat enkele wijzigingen aanbrengt in het systeem van de "sociale Maribel".

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid, de heer Jef Tavernier, Minister van Volksgezondheid, en de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed dat enkele wijzigingen aanbrengt in het systeem van de "sociale Maribel".

Het is de bedoeling aan de paritaire comités voor de beschutte werkplaatsen en de socio-culturele sector de mogelijkheid te bieden om, tijdens een overgangsperiode, met de bestaande "sociale Maribel"-fondsen te werken, daar waar één enkel fonds per paritair comité of subcomité voorzien was. De paritaire comités van deze twee sectoren hebben stappen ondernomen om subcomités op te richten, die echter nog niet officieel geïnstalleerd zijn. Anderzijds, om het meerjarenplan te financieren dat op 1 maart 2000 werd ondertekend door de federale regering en de sociale gesprekspartners in de hiernavermelde sectoren, wordt de vermindering van de werkgeversbijdragen verhoogd in het paritair subcomité voor de gezondheidsinrichtingen ten behoeve van de sector van de thuisverpleging, de wijkgezondheidscentra en de diensten van het bloed van het Rode Kruis. Ook wordt een oplossing voorzien voor de vaststelling van de dotatie sociale Maribel van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, waar zich een hergroepering heeft voorgedaan. De "sociale Maribel"-regeling beoogt de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector. (*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector.