06 dec 2002 16:00

Dienstvrijstellingen voor de federale ambtenaren in 2003

Op voorstel van de heer Luc Van Den Bossche, Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Besturen, keurde de Ministerraad een omzendbrief goed die de dienstvrijstellingen vastlegt voor het ganse jaar 2003. In het verleden werd geval per geval beslist over het al dan niet toekennen van een dienstvrijstelling aan de federale ambtenaren. Dit betekende dat niet altijd alle ambtenaren gelijk behandeld werden en het publiek vaak laattijdig en onvolledig geïnformeerd werd.

Op voorstel van de heer Luc Van Den Bossche, Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Besturen, keurde de Ministerraad een omzendbrief goed die de dienstvrijstellingen vastlegt voor het ganse jaar 2003. In het verleden werd geval per geval beslist over het al dan niet toekennen van een dienstvrijstelling aan de federale ambtenaren. Dit betekende dat niet altijd alle ambtenaren gelijk behandeld werden en het publiek vaak laattijdig en onvolledig geïnformeerd werd.

In 2003 vallen een aantal feestdagen op een dinsdag of een donderdag. Dit is het geval voor 1 mei (Dag van de Arbeid), 29 mei (O.H. Hemelvaart) en 11 november (Wapenstilstand 1918). De Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Besturen heeft beslist een extra dag verlof toe te kennen aan de federale ambtenaren op vrijdag 2 mei 2003, vrijdag 30 mei 2003 en maandag 10 november 2003. Op die manier is het voor het publiek duidelijk dat de federale overheidsdiensten, wetenschappelijke instellingen en instellingen van openbaar nut die dagen niet bereikbaar zullen zijn. Tegelijkertijd is hiermee een gelijke behandeling van alle ambtenaren verzekerd. Zij moeten dus die dagen geen verlof nemen maar krijgen een extra dag dienstvrijstelling. Diegenen die om functionele redenen toch de dienst moeten verzekeren, kunnen de extra dag verlof achteraf op een meer geschikt moment opnemen.