06 dec 2002 16:00

Voedselveiligheid

Op voorstel van de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot aanduiding van de ambtenaren en de personen belast met het toezicht op de uitvoering van de bepalingen van de wetten, besluiten en reglementen van de Europese Unie, die onder de bevoegdheid vallen van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Op voorstel van de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot aanduiding van de ambtenaren en de personen belast met het toezicht op de uitvoering van de bepalingen van de wetten, besluiten en reglementen van de Europese Unie, die onder de bevoegdheid vallen van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Het ontwerp van besluit beoogt enerzijds het behoud van de aanduiding van ambtenaren van andere bevoegde departementen tot het houden van toezicht op een of andere bepaling in de 14 wetgevingen die, geheel of gedeeltelijk, tot de bevoegdheden van het Agentschap behoren en anderzijds de aanduiding van andere personen die met gelijkaardige opdrachten werden belast maar die noch ambtenaren noch personeelsleden van het Agentschap zijn, zoals bijvoorbeeld de dierenartsen van de CDV (Centrale Dierengezondheidsvereniging) of de ambtenaren van de Economische Inspectie. De aanduiding van deze ambtenaren en personen is noodzakelijk om het koninklijk besluit (*) houdende organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen in voege te laten treden. Deze invoegetreding is voorzien op 1 januari 2003. (*) van 22 februari 2001