06 dec 2002 16:00

Omwisseling van personeelsleden

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed tot vaststelling van de data voor de indiening van de omwisselingsaanvragen van personeelsleden van de Diensten van de Waalse Regering en de federale ministeries en overheidsdiensten.

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed tot vaststelling van de data voor de indiening van de omwisselingsaanvragen van personeelsleden van de Diensten van de Waalse Regering en de federale ministeries en overheidsdiensten.

Het ontwerp stelt de datum waarop voor deze personeelsleden het recht ingaat om een omwisselingsaanvraag in te dienen vast op 1 januari 2003. De personeelsleden van de federale ministeries en overheidsdiensten zullen hun omwisselingsaanvraag kunnen indienen vanaf 1 maart 2003. Over dit ontwerp, waarmee wordt ingegaan op een vraag van de Waalse Regering, werd overleg gepleegd met de vertegenwoordigers van de betrokken overheden. (*) in uitvoering van de artikelen 88 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, zoals gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988, en 5 van het koninklijk besluit van 25 juli 1989 tot vaststelling van de wijze waarop de personeelsleden van de federale ministeries overgaan naar de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en naar het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, zoals gewijzigd bij het koninklijk besluit van 26 mei 2002.