06 dec 2002 16:00

Opnemingsprijs in psychiatrische verzorgingstehuizen

Op voorstel van de heer Jef Tavernier, Minister van Volksgezondheid, en de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed rond de opnemingsprijs in psychiatrische verzorgingstehuizen.

Op voorstel van de heer Jef Tavernier, Minister van Volksgezondheid, en de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed rond de opnemingsprijs in psychiatrische verzorgingstehuizen.

Dit ontwerp heeft tot doel de financiële toegankelijkheid van psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT) te verbeteren voor PVT-bewoners met een chronische psychiatrische problematiek, die nog personen ten laste hebben niettegenstaande een langdurig verblijf in de instelling. Deze maatregel ten voordele van de groep PVT-bewoners met gezinslast kan als volgt worden samengevat: 1) nieuw systeem vanaf 1 januari 2003 met staatstussenkomst volgens een nieuwe herverdeling van de categorieën en toevoeging van een categorie voor personen met gezinslast: - cat. 1 met gezinslast: 12,39 euro per dag; - cat. 2 verhoogde tegemoetkoming zonder gezinslast: 7,44 euro per dag; - cat. 3 zonder verhoogde tegemoetkoming zonder gezinslast: 3,72 euro per dag. 2) rechthebbenden van vóór de datum van inwerkingtreding van dit nieuwe koninklijk besluit behouden het voordeel van het voor hen meest gunstige systeem (oud systeem met 3 categorieën van 4,96 - 7,44 - 9,92 euro of nieuw systeem). De populatie die meer voordeel haalt uit het oude systeem zal stilaan verminderen. 3) de installatie van de individuele OCMW-procedure, waarbij OCMW-centra 60% van de kosten van de behoeftige personen recupereren bij Volksgezondheid. Om de budgettaire weerslag te beperken wordt de implementatie ervan progressief gespreid over een periode van 3 jaar: in 2003 wordt "15%" ten laste genomen van de staat, in 2004 wordt het bedrag opgetrokken tot "30%" en in 2005 de resterende "60%". Het ontwerp werd voor advies overgemaakt aan de Raad van State. (*) ontwerp van koninklijk besluit houdende vaststelling van de regelen volgens welke een gedeelte van de opnemingsprijs in psychiatrische verzorgingstehuizen ten laste van de Staat wordt gelegd.