06 dec 2002 16:00

Statuten van De Post

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende goedkeuring van de gewijzigde statuten van de N.V. van publiek recht De Post.

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende goedkeuring van de gewijzigde statuten van de N.V. van publiek recht De Post.

Het betreft hier de gecoördineerde versie van de reeds goedgekeurde teksten (*). De coördinatie houdt rekening met de technische aanpassingen die voortvloeien uit de nieuwe wetgeving op de vennootschappen, die in werking is getreden op 2 augustus 2002. (*) door de Ministerraden van 31 mei 2002 en 19 juli 2002. Zie eveneens bericht nr. 39 van de Ministerraad van 19/07/2002.