06 dec 2002 16:00

BELANGRIJKE STEUN VOOR DE HORECASECTOR

Op voorstel van Mw. Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit tot reglementering van occasionele arbeid in de horecasector.

Op voorstel van Mw. Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit tot reglementering van occasionele arbeid in de horecasector.

De horecasector is een blangrijke sector op gebied van werkgelegenheid : * 114.000 werknemers : dit betekent bijna 5% van alle werknemers van de privé-sector. * 21.458 werkgevers (bedrijven) Specifieke eigenschappen van de sector : * het meerendeel van de werknemers zijn arbeiders * bijna perfect evenwicht tussen mannen en vrouwen * veel jonge en oudere werknemers (ondervertegenwoordiging van de sector tussen 25 en 35 jaar) * bijna 3/4 van de bedrijven (72,6%) van de sector zijn kleine bedrijven met minder dan 5 werknemers * veel deeltijdse arbeid * redelijk zware arbeidsomstandigheden : zware uurroosters en werken tijdens vrije tijd van de anderen (weekends, 's avonds) * talrijke piekmomenten met een grote behoefte aan arbeidskrachten, bijvoorbeeld tijdens bepaalde weekends of de vakantieperiodes ==> op bepaalde ogenblikken moeten de werkgevers een beroep kunnen doen op gelegenheidsarbeid VANDAAG Vandaag de dag bestaat er het systeem van de zogenaamde « extra's » : een systeem dat het mogelijk maakt om werknemers aan te werven met een contract van maximum twee opeenvolgende dagen. Het voordeel van dit systeem situeert zich in het feit dat het weinig administratieve rompslomp meebrengt (geen geschreven contracten, een inschrijving in het aanwezigheidsregister volstaat). Er is dus geen financieel voordeel (geen loonkostvermindering). ==> ondanks de verlichte administratieve lasten, wordt er vaak een beroep gedaan op ZWARTWERK FVD-06 IN DE TOEKOMST : HET NIEUWE SYSTEEM Om aan die noodzaak aan gelegenheidsarbeid tegemoet te komen, werd geopteerd voor een oplossing die betrekking heeft tot de werkgelegenheid. Deze oplossing moet het mogelijk maken dat vandaag onaangegeven arbeid wordt witgewassen. * het systeem biedt volgende mogelijkheden : - Voor de werkgever : hij kan een beroep doen op gelegenheidswerknemers gedurende maximum 45 dagen/jaar, die hij vrij kiest en tijdens dewelke hij zoveel personen aanwerft als hij wil. - Voor de werknemer : hij beschikt over een krediet van 45 werkdagen per jaar, die bij verschillende werkgevers kunnen worden gepresteerd. * Het systeem ontmoedigt zwartwerk: - Financieel voordeel voor de werkgever: Het systeem brengt een financieel voordeel mee voor de werkgever : de sociale bijdrage zal worden berekend op een forfaitair salaris van 21 ¬ bruto/dag Dat betekent dat de werkgever slechts 5 ¬ aan sociale bijdragen per dag en per werknemer betaalt. De werknemer krijgt, uiteraard, een volledig loon. - Financieel voordeel voor de werknemer: Ongeacht het reële inkomen van de werknemer : de persoonlijke bijdrage van 13,07% wordt berekend op hetzelfde forfait van 21 ¬. - Vereenvoudigde aangifteprocedure: In 2003 : de werkgever schrijft de gelegenheidswerkkracht in in een officieel aanwezigheidsregister (Sociaal Fonds van de sector), wat toelaat na te gaan of het aantal dagen waarop hij bijkomend personeel tewerkstelt de 45 niet overschrijdt. In 2004 zal het systeem worden geïntegreerd in DIMONA - Sanctiesysteem in geval van zwartwerk: * de werkgever zal de normale sociale bijdragen moeten betalen * er wordt een administratieve boete opgelegd * de werkgever verliest het recht om nog een beroep te doen op het systeem voor gelegenheidswerk (voor het jaar indien er een inbreuk wordt vastgesteld inzake het aanwezigheidsregister.) DATUM VAN INWERKINGTREDING De inwerkingtreding is voorzien op 1 juli 2003