06 dec 2002 16:00

Financiering van de meerkost van het sociaal plan voor Sabena

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Overheidsbedrijven en Participaties, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd betreffende de financiering van de extralegale vergoedingen aan ex-werknemers van Sabena.

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Overheidsbedrijven en Participaties, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd betreffende de financiering van de extralegale vergoedingen aan ex-werknemers van Sabena.

De Federale Investeringsmaatschappij (FIM) wordt belast met de opdracht om, voor rekening van de Staat, een bedrag van 40 miljoen euro ter beschikking te stellen van het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers. Dit bedrag is noodzakelijk om de meerkost van het sociaal plan van Sabena te prefinancieren. Meer in het bijzonder moet dit bedrag de betaling mogelijk maken van de extralegale vergoedingen aan ex-werknemers van Sabena en aan die van AMP België. Meer concreet zal het bedrag besteed worden aan: 1. betalingen van het resterende gedeelte van de activeringspremies, de gehele compensatiepremies en de gehele getrouwheidspremies van het sociaal plan; 2. betaling van diegenen die op brugpensioen zijn. De FIM kan om deze opdracht uit te voeren één of meerdere leningen afsluiten. Het totale bedrag van deze lening of leningen mag hoger liggen dan het kapitaal en de reserves van de FIM. De aangegane leningen genieten van een Staatswaarborg. Dit alles zal uitgevoerd worden door het Fonds Sluiting van Ondernemingen (FSO) dat als een sociaal secretariaat functioneert voor de overheid. Het betreft dus een extra-statutaire opdracht van het FSO. (*) de Federale Investeringsmaatschappij belastend met een opdracht in toepassing van het besluit 2, §3, van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappijen