21 sep 2006 17:00

Aanwerving van personen met handicap

Werving personen met een handicap wordt vergemakkelijkt

Werving personen met een handicap wordt vergemakkelijkt

Op voorstel van Minister van Ambtenarenzaken Christian Dupont, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte en Staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap Gisèle Mandaila nam de ministerraad een aantal belangrijke beslissingen om de werving van personen met een handicap in het openbaar ambt te vergemakkelijken. Vandaag werken nog te weinig personen met een handicap binnen het federaal openbaar ambt. Zo telden alle federale overheidsdiensten in 2004 slechts 0,8% personen met een handicap. Er is dus een inhaalbeweging vereist. Daarom werd vorig jaar een actieplan 2005-2007 voor de diversiteit in het federaal openbaar ambt opgesteld, waarin meer dan 80 maatregelen werden uitgewerkt om de diversiteit te bevorderen en iedereen de mogelijkheid te bieden zijn talenten te ontplooien door het bestrijden van discriminaties ten aanzien van achtergestelde groepen, zoals allochtonen en personen met een handicap. Tegelijkertijd werd begin juli 2006 de administratieve procedure vereenvoudigd, waardoor een gehandicapte persoon gemakkelijker op de arbeidsmarkt kan participeren en op een eenvoudiger wijze zijn/haar tegemoetkoming samen met een beroepsinkomen cumuleren. De regering verhoogt nu de doelstelling van 2% mensen met een handicap in een federale openbare functie naar 3%, en dit binnen de 3 jaar. De doelgroep die van de positieve tewerkstellingsmaatregelen kan genieten, zal worden uitgebreid. Naast de personen die zijn ingeschreven bij de verschillende regionale fondsen, zullen ook de personen die het slachtoffer zijn van een ongeval, een arbeidsongeval of van een beroepsziekte, alsook tot de personen die in het bezit zijn van een attest dat wordt uitgereikt door de FOD Sociale Zekerheid, van deze maatregelen kunnen genieten. Ook wat de selectieproeven betreft, is de aanpak grondig veranderd. Personen met een handicap die solliciteren kunnen een redelijke aanpassing van de selectieproeven verkrijgen. Indien ze geslaagd zijn voor de aangepaste proef, kunnen ze op vrijwillige basis vragen om te worden opgenomen op een speciale lijst waaruit de diensten die personen met een handicap willen aanwerven eerst kunnen putten. Daarnaast zal het openbaar ambt een beleid voeren dat erop gericht is de harmonieuze integratie van de personen met een handicap in het federaal openbaar ambt te vergemakkelijken. SELOR zal dan ook een beleid blijven ontwikkelen dat erop gericht is de personen met een handicap aan te moedigen om zich kandidaat te stellen voor een betrekking, meer bepaald via een gerichte verspreiding van werkaanbiedingen via de netwerken van verenigingen die gespecialiseerd zijn in de ondersteuning van de personen met een handicap. Er zal een mechanisme voor de opvolging van de inspanningen worden ingevoerd via de personeelsplannen. Een paritair samengestelde commissie zal ermee worden belast jaarlijks verslag uit te brengen aan de Regering over de toepassing van de huidige regels.