22 feb 2013 15:59

Aanwezigheidsquorum in de accrediteringsstuurgroep en paritaire comités voor geneesheren

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed over het aanwezigheidsquorum in de accrediteringsstuurgroep en de paritaire comités binnen de accrediteringsorganen voor geneesheren.

Om de werking van de organen die instaan voor de accreditering van geneesheren te garanderen, wordt het aanwezigheidsquorum aangepast om het absenteïsme tegen te gaan. Als het quorum niet bereikt wordt, worden de geagendeerde punten verdaagd tot de volgende vergadering, waar er zonder aanwezigheidsvereiste kan worden beslist.

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat het aanwezigheidsquorum voor de Accrediteringsstuurgroep en de paritaire comités betreft