20 jul 2023 18:32

Aanwezigheidsregistratie voor onderhouds- en schoonmaakactiviteiten

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat diverse artikelen van de programmawet van 26 december 2022 uitvoert in het kader van de invoering van een elektronisch systeem voor de registratie van het binnenkomen en verlaten van de werkplaats van alle natuurlijke personen die schoonmaak- en/of onderhoudswerkzaamheden uitvoeren of laten uitvoeren op onroerend goed.

In overeenstemming met de programmawet van 26 december 2022, bepaalt het ontwerp van koninklijk besluit:

  • de gelijkwaardige minimale waarborgen waaraan een andere automatische registratiewijze dan het elektronisch registratiesysteem moet voldoen
  • de eigenschappen van het registratiesysteem alsook de verschillende registratiemiddelen en hun technische specificaties die zijn toegestaan met het oog op registratie
  • de regels betreffende het bijhouden van het systeem en de nadere regels voor het verzenden van de gegevens, in het bijzonder het tijdstip van verzending
  • de informatie over de te registreren gegevens die het registratiesysteem moet bevatten en welke gegevens niet moeten worden geregistreerd indien zij reeds elektronisch beschikbaar zijn voor de autoriteit en in het kader van de programmawet kunnen worden gebruikt
  • de verplichting voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid om een beveiligde elektronische applicatie op de portaalsite van de sociale zekerheid ter beschikking te stellen van de personen voor wie de inschrijvingsplicht geldt
  • de verplichting om informatie te verstrekken over de soorten compatibele registratiemiddelen en wat wordt verstaan onder compatibiliteit met het registratieapparaat

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Nationale Arbeidsraad, de Gegevensbeschermingsautoriteit en de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 24, §1, 25, §3, 31 en 37, lid 5 van de programmawet van 26 december 2022