18 jun 2021 17:46

Aanwijzing van de administratie voor het beheer van de kredieten en participaties van het Kringloopfonds

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem een ontwerp van koninklijk besluit goed tot aanwijzing van de administratie die belast wordt met de overname van het beheer van de kredieten en participaties van het Kringloopfonds.

De Algemene Administratie van de Thesaurie van de FOD Financiën wordt aangewezen als de administratie belast met het verdere beheer van de lopende kredieten en participaties van het Kringloopfonds in vereffening.

Het Kringloopfonds werd in 2003 in opdracht van de federale overheid opgericht en is een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CVBA) en met sociaal oogmerk, die tot doel heeft de ontwikkeling van de sociale en duurzame economie te ondersteunen. 

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning. 

Koninklijk besluit tot aanwijzing van de administratie bedoeld in artikel 7, § 1, tweede lid, van de wet houdende diverse financiële bepalingen (hierna “de wet”), die op 27 mei 2021 door de Kamer van volksvertegenwoordigers is aangenomen