08 jul 2005 17:00

Accreditering en voorschrijfgedrag

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd betreffende de beheersing van de uitgaven in de geneesmiddelensector.

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd betreffende de beheersing van de uitgaven in de geneesmiddelensector.

Het ontwerpbesluit wijzigt de huidige procedure ingeschreven in de RIZIV-wet om de criteria op te stellen die als referentie gelden voor de mechanismen ter responsabilisering van de zorgverstrekkers. Minimale voorschrijfpercentages van minder dure farmaceutische specialiteiten worden vastgelegd en geneesheren die deze percentages niet halen na een referentieperiode van 6 maand kunnen gedurende een periode van minimaal 6 maand onder monitoring worden geplaatst. Pas indien na afloop van beide termijnen het gedrag van de zorgverstrekker niet wijzigt in de richting van de vastgelegde percentages, kunnen eventueel sancties overwogen worden. Boven op deze procedures komt er voor alle geneesheren gerelde en toegespitste informatie naast regelmatige informatiecampagnes over generische geneesmiddelen gericht tot het grote publiek. (*) houdende uitvoering van artikel 58, 2, 12°, van de wet van 27 april 2005, betreffende de beheersing van de begroting van de gezondheidszorg en houdende diverse bepalingen inzake gezondheid