13 jan 2006 16:00

Actieplan 2006-2007

Ons land competitiever, socialer en veiliger maken, dat is het doel van de federale regering

Ons land competitiever, socialer en veiliger maken, dat is het doel van de federale regering

Het mag gezegd dat ons land de afgelopen jaren op elk van de drie terreinen niet onaardige prestaties heeft neergezet. Reeds vier jaar aan een stuk doet onze economie het beter dan die van de buurlanden en van de Eurozone. Reeds 6 jaren staan we aan de Europese top inzake het beheer van onze overheidsfinanciën. 2006 luidt het zevende jaar op rij met een evenwicht in en de overheidsschuld zal dit jaar verder dalen tot 91% van het BBP. België is samen met Finland en Spanje het enige land zonder een tekort op de begroting 2005. Het primair saldo bleef ook in 2005 fors positief en ligt hoger dan in gelijk welk ander land van de Eurozone. In de laatste zes jaar werden 234.000 jobs gecreëerd. De tewerkstellingsgraad steeg van 57% (1998) tot meer dan 61% (2005) en voor de categorie 55-64 jaar van 23% tot boven de 30%. De lastendruk op arbeid daalde bovendien van 44,7% (1998)naar 42,8% (2005). De lasten op arbeid zullen bovendien in 2006 verder dalen tot 41,8%. De lastenverlagingen gingen gepaard met een versterking van de sociale zekerheid, zowel voor de werknemers als voor de zelfstandigen. De pensioenrechten werden versterkt en de welvaartsaanpassing van sociale uitkeringen werd wettelijk verankerd. Het Zilverfonds verzekert de betaalbaarheid van het wettelijk pensioen, terwijl ook de toegang tot aanvullende pensioenopbouw werd gestimuleerd. De oprichting van de Kruispuntbank Ondernemingen en de ondernemingsloketten vergemakkelijken het opstarten van een onderneming. Zowel BIAC als Belgacom bereikten een nieuw stadium in hun ontwikkeling in een internationaal zeer concurrentiële omgeving en werden respectievelijk geprivatiseerd en naar de beurs gebracht. De NMBS is door haar herstructurering en het afsluiten van de beheerscontracten, voorbereid zowel op het opengaan van de spoormarkt als op het heroveren van marktaandeel met als doel de bevrediging van de belangen van haar cliënten in het kader van een globale en duurzame mobiliteitsstrategie. De politiehervorming werpt haar vruchten af en de modernisering van Justitie kreeg een belangrijke impuls. Het Federaal Voedselagentschap staat model in Europa voor de bewaking van onze voedselketen. De verkeerswet heeft haar effect op het rijgedrag en het aantal verkeersongevallen niet gemist. De federale regering werkte samen met de gewestregeringen een ambitieus Kyotoplan uit. België was een voortrekker in het verzet tegen de operatie in Irak, maar vervolgens ook in het verbeteren van de transatlantische dialoog. In de strijd tegen het terrorisme nam België mee het voortouw in het pacificatieproces in Afghanistan of de goedkeuring van het Europees aanhoudingsmandaat vlak na de aanslagen op het WTC in NY. België is en blijft een drijvende kracht in het Europees integratieproces. Inzake ontwikkelingssamenwerking werden nieuwe stappen gezet in de richting van de 0.7% BBP. Ook het voorbije jaar zette de regering haar koers verder. Ze voerde een innovatie door in de vennootschapsbelasting door voor eigen vermogen vanaf 2006 een fiscale aftrek toe te staan, zoals die bestaat voor intresten op leningen. Dit stelsel zal de financieringscapaciteit van onze ondernemingen versterken maar ons land ook aantrekkelijker maken voor buitenlandse investeerders. Tegelijkertijd resulteerden de besprekingen van de regering met de sociale partners, die gedurende het ganse jaar 2005 werden gevoerd, in het Generatiepact, dat een nodige stap is in het verhogen van de activiteitsgraad van de oudere werknemers. Ook werden belangrijke stappen genomen om de combinatie werk-gezin te verzoenen, onder meer door een reglementair kader voor telewerk alsook via de uitbreiding van het ouderschapsverlof. Ook werden concrete maatregelen genomen ten voordele van de jongerentewerkstelling, van onderzoek en ontwikkeling en werd een financieringsmechanisme uitgewerkt voor de welvaartsaanpassing van de uitkeringen conform het stijgingspercentage uitgewerkt door de Vergrijzingscommissie, door een uitbreiding van de financieringsbasis onder meer via een groter aandeel in de roerende inkomsten en door een verhoging van de alternatieve financiering. Het herwaarderingstraject van de oudste pensioenen met 2% werd voortgezet. De stempelcontrole werd afgeschaft. De e-ID werd verder uitgebouwd. Het budget voor de civiele veiligheid werd met 15% opgetrokken. De uitgaven in de gezondheidszorg werden beheerst en deze oefening toont dat ons fel gewaardeerd systeem van gezondheidszorgen een lange toekomst heeft. De Post heeft een strategisch partnership met een Deense partner afgesloten om haar moderniseringsinspanningen te versterken om beter gewapend te zijn in de toegenomen concurrentiestrijd in de sector. Daarbij wordt gewaakt over het garanderen van een kwalitatief aanbod aan alle burgers, waar ze ook wonen. Naar aanleiding van het overnamebod van Suez op Electrabel bekwam de overheid vanwege Suez garanties inzake Belgische verankering alsook bijkomende inspanningen voor een verdere vrijmaking van de energiemarkt. De modernisering van het effectenrecht vertaalde zich in een kalender ter opheffing van de titels aan toonder en de invoering van gedematerialiseerde effecten. Via een tegemoetkoming aan de burgers en de collectieve structuren werd de stijging van de energiefactuur door de hoge olieprijs verzacht. Tegelijkertijd werden energiebesparende maatregelen genomen, zoals de verhoging van de aftrek voor investeringen in energiebesparing of de oprichting van een fonds ter reductie van de globale energiekost. Een interministerieel commissiariaat voor aviaire influenza werd opgericht. De pas goedgekeurde BOM-wet zal onze diensten beter wapenen in hun strijd tegen het terrorisme en de georganiseerde criminaliteit en de wapenwet verhoogt de controle op het wapencircuit. Tevens werd de asielprocedure vereenvoudigd met het oog op een betere garantie van de rechten van asielzoekers, aanpassing van de regels inzake gezinshereniging en de strafbaarstelling van schijnhuwelijken, de installatie van een nieuwe administratieve jurisdictie voor het vreemdelingencontentieux en de hervorming van de Raad van State, met in het bijzonder de invoering van een mandaatsysteem voor de korpsoversten, alsook van maatregelen om de gerechtelijke achterstand in te halen. Ook in 2006 heeft de regering veel werk te doen. Eerst en vooral zal dit jaar nog een heel aantal eerder genomen beslissingen, zoals aangekondigd in de beleidsverklaring worden uitgevoerd. Een greep uit het lijstje, dat allesbehalve exhaustief is: de korting op de gasfactuur, de versterking van het sociaal stookoliefonds, de uitvoering van de pax electrica, de invoering van de belasting op de niet-benutte sites, de operationalisering van de biobrandstoffen, de verdere uitvoering van het generatiepact, zoals een akkoord tussen de sociale partners over de gelijkgestelde periodes en de zware beroepen, de uitvoering van de maatregelen ten gunste van de jongerentewerkstelling, de volgende stap in de welvaartsvastheid van de uitkeringen (onder meer de welvaartsvastheid van de laagste uitkeringen), de versoepeling van de administratieve verplichtingen voor buitenlandse kenniswerkers, gekoppeld aan de sterkere controle op de illegale arbeid, de opvolging van de korting op de bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers (65% voor universiteiten, 25% voor burgerlijk ingenieurs en doctorandi en 50% voor bedrijven die samenwerken met erkende onderzoekscentra), de fiscale regularisatie, de fusie van de FIM en de FPM, de hervorming van de CREG, de administratieve vereenvoudiging voor de bouwsector, het waken via een rigoureuze monitoring over het begrotingsevenwicht in 2006 en het voorbereiden van een overschot in 2007, de uitvoering van het nieuwe medico-mut-akkoord,de oprichting van het geneesmiddelenagentschap, de vergoeding van de medische ongevallen... Tal van maatregelen waarvan de meeste reeds in de programmawet, de wet diverse bepalingen en de generatiepactwet een grondslag hebben gekregen. Om de werking van justitie structureel te verbeteren staan onder meer het Themisplan, de verdere ontplooiing van het informatiseringsproject Phenix, de installatie van de eerste strafuitvoeringsrechtbanken, een verbetering van de verblijfsomstandigheden voor de gevangenen en de arbeidsvoorwaarden van het gevangenispersoneel, maatregelen tegen de overbevolking van de gevangenissen alsook de strijd tegen de gerechtelijke achterstand door een actievere rol van de rechter bovenaan de agenda. De toegang tot het gerecht zal worden vergemakkelijkt door de burgers aan te moedigen om een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten en op die wijze de toegang tot juridische hulp voor de minstbedeelden te verbreden. Ook wat betreft de politie staan enkele structurele hervormingen op stapel, zoals de vereenvoudiging van de structuur van de federale politie, de verdere operationalisering van de doelstelling om drie duizend agenten meer op straat te krijgen, de aanpak van illegale drugs en de valorisering van het lokaal veiligheidsbeleid. Dit jaar zal de CODA operationeel worden, hetgeen een belangrijke factor is in de strijd tegen het internationaal terrorisme. Op het vlak van het buitenlands beleid neemt België in 2006 voorzitterschap van het OVSE waar en zal België verder steun verlenen opdat het Transitieproces in de DRC tot een goed einde wordt gebracht. België zal verder zijn bijdrage leveren aan militaire en civiele operaties in het buitenland die de stabiliteit in het buitenland ten goede komen. 2006 zal opnieuw in het teken staan van de modernisering van defensie. Voor het einde van de maand zal de regering overgaan tot de aankoop van de AIV's, later dit jaar volgen de steunhelicopters, waarmee het plan modernisering van de strijdkrachten volledig is gerealiseerd, en voorts zal in 2006 het Gemengde Loopbaan Concept worden uitgewerkt. Hoewel de agenda voor het komende jaar dus reeds goed gevuld is, wil de regering in 2006 nog enkele stappen verder gaan op de weg naar een meer competitieve en sociale samenleving. Immers ondanks de mooie resultaten van de jongste jaren, is de balans van ons land immers niet onverdeeld positief. De werkloosheidsgraad blijft te hoog, vooral de lager dan verwachte groei het afgelopen jaar stuwde de cijfers opnieuw omhoog, al zijn er eerste tekenen van herstel. De belastingdruk behoort nog altijd tot de hoogste van de Europese Unie. De economische groei zet zich voorlopig te weinig om in de creatie van extra jobs. Volgens het Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting 2005 leeft 15% van de Belgen beneden de armoedegrens. Waar de concurrentie uit het Verre Oosten aanvankelijk vooral laaggeschoolde standaardjobs wegkaapte, gaat zij ook meer en meer een hoofdrol vertolken in hooggekwalificeerde markten. We zullen bijgevolg nog creatiever moeten worden om steeds een stapje voor te blijven. Naast de kostenconcurrentie met het Verre Oosten, komt echter ook onze concurrentiepositie in het Westen meer en meer onder druk. De loonhandicap met onze buurlanden is er volgens een recent rapport van de CRB in de periode 2005/6 met 2,1% op achteruit gegaan. Vandaar dat de regering in 2006 een aantal sociaal-economische projecten in de steigers zet in het verlengde van het Nationaal Hervormingsplan en dit ter versterking van de maatregelen die in functie van de beleidsverklaring dit jaar zullen worden uitgevoerd. Hiertoe worden tien werven geopend. Voor elk van deze trajecten wordt een actieprogramma voorbereid door de betrokken administratie en/of het betrokken adviesorgaan onder auspiciën van de bevoegde minister(s). Elk van deze teksten wordt eerst besproken in het kernkabinet, dat fungeert als centrale werkgroep, waarna ze besproken worden in een werkgroep met de sociale partners en/of met de gewesten, afhankelijk van het onderwerp. De centrale werkgroep kan het voort uitwerken van de werven toevertrouwen aan een specifieke werkgroep onder leiding van de bevoegde minister(s), met de leden van de Kern en, afhankelijk van het onderwerp, vertegenwoordigers van het middenveld en de andere bevoegdheidsniveaus. Op regelmatige tijdstippen maakt de Kern een stand van zaken op om uiteindelijk te concluderen in de Ministerraad. Voor volgende werven zullen actieprogramma's worden opgesteld: 1. Een competitieve economie gericht op werk Aan de sociale partners werd gevraagd een antwoord te bieden op het rapport van de CRB, om de competitiviteit van onze economie te garanderen. De regering van haar kant zal alvast voor 2006 het geheel aan de lasten- en belastingsverlagingen, de versterking van de sociale zekerheid, de welvaartsaanpassingen en de tewerkstellingsbevorderende maatregelen die werden afgesproken in het kader van het generatiepact en het IPA 2005-2006 verder uitvoeren. Bovendien zullen in de loop van 2006 de sociale partners starten met de onderhandelingen over een nieuwe interprofessioneel akkoord voor de jaren 2007 en 2008. De beslissingen van de sociale partners om de concurrentiepositie te versterken, zullen zeer belangrijk zijn voor de regering. Er dient te worden voorzien in de nodige middelen voor het uitvoeren van de verhoogde inspanningen voor vorming en opleiding. Het zou eveneens interessant zijn de bijdrage van de zogenaamde "all in" loonakkoorden te evalueren in de sectoren waar ze van toepassing zijn en die een belangrijke bijdrage aan de competitiviteit van ons land, aan de stabiliteit ten aanzien van inflatoire schommelingen alsook aan het tewerkstellingspeil zouden kunnen leveren. In dat kader dienen de partners afspraken te maken die de tewerkstelling bevorderen alsook de nodige aandacht te besteden aan vorming en opleiding. De regering zal van haar kant voor de periodes 2006 en 2007-2008 bijkomende lastenverlagingen realiseren zoals voorzien in het Generatiepact ten voordele van jongeren, oudere werknemers en nacht- en ploegenarbeid. Bovendien zal ze werken aan de verhoging van de koopkracht die onder meer wordt gegarandeerd door het indexmechanisme en die kan worden versterkt door een verhoging van de forfaitaire beroepskostenaftrek. In dit kader zal, de regering de bestaande belastingsverlaging inzake ploegen- en nachtarbeid optrekken op voorwaarde dat de sociale partners van hun kant een even grote inspanning leveren, zoals voorzien in het Generatiepact. 2. Meer kwaliteitsvol werk in een creatieve arbeidsmarkt De federale regering zal met de gemeenschappen en gewesten afspraken maken om ervoor te zorgen dat de ambitieuze envelop aan beschikbare middelen die in het kader van het generatiepact werd overeengekomen ten voordele van de jeugdtewerkstelling een optimaal effect geniet. Bijzondere aandacht gaat in dat kader uit naar vorming en meer bepaald naar systemen van alternerend leren. De regering zal haar inspanningen om onze arbeidsmarkt te moderniseren en uit te breiden naar zoveel mogelijk beroepen in de samenleving gevoelig opvoeren. De regering zal zich concentreren op volgende acties: - gelijk loon voor gelijk werk, meer bepaald het wegwerken van de onaanvaardbare verschillen in verloning tussen mannen en vrouwen; - ervoor zorgen dat ieder zijn talenten kan ontplooien door het bestrijden van discriminaties ten aanzien van achtergestelde groepen, zoals allochtonen en gehandicapten; - het aanmoedigen van telewerken, onder meer voor ambtenaren via reglementaire en organisatorische aanpassingen; - het voortzetten en intensifiëren van de inspanningen om de kwaliteit van het werk te verbeteren als essentieel onderdeel van de productiviteit en het welzijn van de werknemers. Tenslotte zal de regering op basis van de aanbevelingen van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid ten laatste tegen 1 mei uitsluitsel geven over de vrije toegang tot de arbeidsmarkt uit de nieuwe lidstaten. 3. Armoede uitsluiten In 2000 lanceerde de overheid het Lenteplan dat onder meer tot objectief had zoveel mogelijk mensen die in armoede leven te herintegreren in het arbeidsproces. Op basis van de resultaten van dit plan zal de regering de armoede voorts krachtig bestrijden door: - de mogelijkheden gevoelig te versterken die deze mensen toelaten in een private of gemeenschapsdienst te gaan werken dan wel een opleiding of vorming te volgen; - een einde te stellen aan de armoedeval door te voorzien in welvaartsaanpassingen van de uitkeringen; - nieuwe maatregelen te nemen inzake de kosten die verbonden zijn aan het opnieuw aan de slag gaan (transportkosten, kinderopvang, behoud van de extralegale voordelen gedurende een overgangsperiode, belastingvrij minimum); - de toegang tot de gezondheidszorgen te verbeteren voor personen die in armoede leven. Tevens zal de regering de effectiviteit inzake armoedebestrijding van de projecten in het kader van het grootstedenbeleid evalueren en zo nodig bijsturen onder meer met oog voor de versterking van het sociaal weefsel. Ten slotte wordt een ambitieus programma ter voorkoming van schuldoverlast uitgewerkt met bijzondere aandacht voor budgetbegeleiding en alle vormen van consumentenkrediet, waarvan de tarieven tot redelijke proporties moeten worden herleid. Kwaliteitsvol wonen is een basisrecht zodat moet worden vermeden dat de huurprijzen en de huurwaarborgen te zwaar doorwegen op het gezinsbudget. 4. Meer innoveren, meer ondernemen Hier wenst de regering de inspanningen van de gewesten om uit te munten in een aantal door hen gekozen domeinen (zoals onder meer bepaald in het Marshallplan, het project Flanders Future en het Brussels contract voor economie en werk) te ondersteunen. Verschillende wegen zullen daarbij worden geëxploreerd zoals het toekennen van additionele steun via het Ideeënfonds of door een vrijstelling van belastingen toe te kennen op de steun die zij toekennen aan hun projecten of door het invoeren van een wetenschappelijke Maribel, waarbij de sociale bijdragen van onderzoekers worden geherinvesteerd in innovatieve projecten. Daarnaast zullen ook enkele federale innovatieprojecten worden ondersteund, onder meer ter versterking van de onderzoekscapaciteit van de Federale Wetenschappelijke Instellingen. Om het ondernemerschap te stimuleren, zal voor het einde van de legislatuur werk worden gemaakt van een verbetering van het sociaal statuut van de zelfstandige door de uitbouw van een eerste pijler bis, de integratie van de kleine risico's, door de verdere verlaging van de toetredingsdrempels en de vermindering van de administratieve last en de hervorming van de faillissementswet met het doel meer kansen te bieden aan het gerechtelijk akkoord. 5. De informatiesnelweg: breedband voor iedereen België is jarenlang een trendsetter geweest inzake de aanleg van een informatiesnelweg. Om een koppositie te behouden, moet er voorts worden geïnvesteerd om zowel de overheid, de bedrijven als alle burgers aan te sluiten op de informatiesnelweg van de toekomst en op die manier het numeriek tijdperk in te luiden: - ten aanzien van de burgers is het cruciaal dat,in een maatschappij zonder digitale kloof, breedband geen voorrecht van enkelen is; - voor ondernemingen is breedband een bepalend instrument voor het snel en betrouwbaar uitwisselen van omvangrijke data. België moet daartoe een wereldcentrum worden. De verdere uitrol en praktische toepassing van de electronische identiteitskaart is hiertoe cruciaal; - voor de publieke overheden vergemakkelijkt breedband de oprichting van performante netwerken die de werking van de betrokken diensten verbeteren. In dit kader zal een overleg met de gemeenschappen worden georganiseerd over de ontwikkeling van het i-line project ten voordele van de scholen. Het breedbandproject be.Health op zijn beurt zal een enorme bijkomende stimulans geven aan ons reeds uitermate performant zorgaanbod. Ook zullen nieuwe toepassingen voor overheidsopdrachten worden gebouwd. 6. Energie van de toekomst De allesomvattende studie 2030 zal begin 2007 conclusies neerleggen over de pijnpunten van ons energiestelsel en concrete aanbevelingen doen. In afwachting zal er dit jaar verder actie worden ondernomen op gebied van zowel de vraagzijde (energiebesparende en efficiëntie verbeterende maatregelen) als aan de aanbodzijde (impact van de technologie op de mogelijkheden van alternatieve en klassieke energiebronnen, haalbaarheidsstudie van de oprichting in samenwerking met de sector van een center of excellence naar het voorbeeld van het Nederlandse ECN, ondersteuning van innovatiecentra inzake wind- en zonneënergie, WKK-projecten, biomassa etc) verder actie moet worden ondernomen, met het oog op een duurzame, milieuvriendelijke en stabiele energievoorziening tegen sociaal aanvaardbare prijzen, onder meer via de toepassing van meerjarenprijzen voor electriciteit. Hiertoe zal een studie worden gemaakt over de samenstelling van de energieprijzen met het oog op een grotere prijstransparantie. 7. Efficiëntere overheid Dit en volgend jaar zullen vijf pilootprojecten worden gelanceerd om de efficiëntie van de overheid aanzienlijk te verbeteren, zijnde: - een optimalisering van het gebouwenbeheer met een private partner; - de uitvoering, ten behoeve van vlotter en veiliger goederenverkeer van een project ter beveiliging van de ganse logistieke keten, en meer bepaald in de havens; hiertoe is de hervorming van de douane vereist; - de oprichting van een geneesmiddelenagentschap naar het voorbeeld van het FAVV. met het oog op een snelle erkenning van geneesmiddelen; - het vervolg van de digitalisering en de optimalisering van de dienstverlening aan de burgers, onder meer betreffende de DIV; - de operationalisering van het agentschap dat de hulpdiensten 100, 101 en 112 groepeert. Nog in het voorjaar van 2006 zal er een gemeenschappelijk platform gecreëerd worden door de drie pensioenadministraties dat hen zal toelaten om op een kwalitatief hoogstaander manier te communiceren met gepensioneerden en toekomstige gepensioneerden over hun pensioenrechten. Ten behoeve van de ondernemers zal met de gewesten en gemeenschappen, alsook met de lokale autoriteiten worden overlegd hoe hun formaliteiten ook kunnen worden ondergebracht onder de private, en bijgevolg van overheidsniveau onafhankelijke, ondernemingsloketten. Tot slot worden in 2006 in alle FOD's de cellen interne audit ingevoerd hetgeen tegelijkertijd meer verantwoordelijkheden aan de leidinggevende ambtenaren zal geven. 8. Mobiliteit en veilig verkeer Het verkeersreglement wordt vereenvoudigd, onder meer om de wildgroei aan verkeersborden en –tekens in te dijken. Logische en eenvoudige regels zorgen immers voor een ontspannen bestuurder en veiliger en vlotter verkeer. Een werkgroep zal inzake het vrachtvervoer in overleg met de gewesten en de sector, de mobiliteit en de veiligheid op onze wegen drastisch verbeteren. De regels voor het verkeer op het water zijn niet aangepast aan de huidige economische en recreatieve mogelijkheden. Het doel moet zijn meer mensen en goederen via het water te vervoeren. De regelgeving wordt met dat doel gemoderniseerd. 9. Herinvestering van de opbrengst van de strijd tegen de fraude (Actie wisselgeld) De bijkomende opbrengst van de strijd tegen de fiscale en de sociale fraude moet gedeeltelijk worden geherinvesteerd ten behoeve van de correcte betalers. De sectorale aanpak wordt versterkt. Bijkomende actie zal worden ondernomen tegen de uitkeringsfraude en de schijnzelfstandigheid. Op die manier krijgen werknemers opnieuw de bescherming waar ze recht op hebben en wordt oneerlijke concurrentie bestreden. Ook in dit geval vloeit een deel van de opbrengst terug naar de maatschappij via een lastenverlaging. 10. Eerlijke handelspraktijken en een evenwichtige relatie met de consument Elke consument heeft recht op weten, vergelijken en kiezen. Duidelijke informatie over prijzen, kwaliteit en evenwichtige en leesbare algemene voorwaarden in contracten zijn een eerste voorwaarde. Echte keuzevrijheid betekent kosteloos of alvast zonder ongerechtvaardigde kosten van dienst mogen veranderen. Prijzen moeten in verhouding staan tot geleverde prestaties. Dat betekent dat consumenten enkel werkelijk gepresteerde en bijgevolg bewezen diensten moeten betalen. Deze acties zullen worden ondernomen na overleg met de betrokken sectoren, onder andere de financiële sector, de immobiliënsector, de energiesector en de sector van de reisbureaus. De mogelijkheid wordt gecreëerd voor de betrokken stakeholders om onderling tot een akkoord te komen. In voorkomend geval zal de overheid niet tussenkomen. De eerste drie werven komen in overleg met de sociale partners en met de gewesten. De werven 4, 5, 6 en 8 komen in overleg met de gewesten. De kern stuurt de werkzaamheden en kan elk van de thema's in een apart traject steken. Timing: concrete resultaten moeten worden bereikt tegen de begrotingsopmaak van 2007 en het IPA-overleg eind van dit jaar.