13 jan 2006 16:00

Ministerraad van 13 januari 2006

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 13 januari 2006, Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister.

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 13 januari 2006, Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister.

Na afloop van de Ministerraad gaf de Eerste Minister een overzicht van de verschillende maatregelen, waarmee de Regering een korting toekent aan de verbruikers van propaangas in bulk, lamppetroleum en aardgas. Die maatregelen zijn enigszins op gelijkaardige wijze toegepast als voor de kortingen op de facturen voor huisbrandolie. Voor de beschermde verbruikers levert de Regering een bijzondere inspanning. Daarom streefde ze ernaar een evenwichtige wijze van korting voor de verschillende verwarmingsproducten toe te kennen. Meer dan twee miljoen gezinnen komen in aanmerking voor de korting op de aardgasfactuur. De terugbetaling van die korting zal automatisch in de periode mei-juni gebeuren. De Eerste Minister stelde ook het actieplan 2006-2007 van de Regering voor. Dat plan zal ervoor zorgen dat de economische heropleving resultaten op het terrein oplevert. De Regering maakt de inventaris op van de maatregelen die ze hiervoor nodig acht en lanceert ze onder de vorm van tien werken. De Eerste Minister sprak de hoop uit dat de sociale partners, langs hun kant, een goed interprofessioneel akkoord bereiken, die de bekroning van de bijkomende inspanningen van de Regering zal vormen. Onder de tien werken, vereist het werk van de innovatie (door onder andere de steun aan het wetenschappelijk onderzoek) samenwerking met de gewesten. 'We gaan de verschillende gewestelijke plannen versterken.' De Eerste Minister vestigde de aandacht op het feit dat het werk van de Regering niet alleen socio-economische materies aanpakt, maar ook justitie, veiligheid en landsverdediging. De gewone Ministerraden zullen steeds plaatsvinden, maar elke maand wordt een bijkomend punt van het actieplan uitgevoerd.