13 jan 2006 16:00

Sectorcomité II - financiën

Ondervoorzitterschap van sector II- Financiën

Ondervoorzitterschap van sector II- Financiën

De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) dat het voorzitterschap en in voorkomend geval het ondervoorzitterschap van de sectorcomités regelt, waaronder de federale overheidsdiensten ressorteren. Het ontwerp is een voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister. Naar aanleiding van de oprichting van de Pensioendienst voor de overheidssector bepaalt het ontwerp dat de minister die bevoegd is voor de pensioenen van de overheidssector, de ondervoorzitter van het sectorcomité II- Financiën wordt. De personeelsleden van de administratie der pensioenen worden op 1 januari 2006 naar de pensioendienst voor de overheidssector overgeplaatst. (*) van 20 semtember 2003 tot uitvoering van artikel 19, tweede lid van het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.