13 jan 2006 16:00

Vogelgriep

Uitwerking van een Belgisch pandemisch noodplan influenza door de Interministeriële Commissie influenza

Uitwerking van een Belgisch pandemisch noodplan influenza door de Interministeriële Commissie influenza

De Ministerraad nam kennis van een nota over de stand van zaken en over de toekomstige organisatie die het interministerieel commissariaat influenza (*) over de vogelgriep heeft opgemaakt. De Ministerraad besprak de nota op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken. In de nota geeft de heer Piet Vanthemsche, Interministeriële Commissaris influenza, een stand van zaken van zijn werkzaamheden weer. Hij staat in voor de algemene coördinatie van de acties en het overleg met alle betrokken instanties op federaal, regionaal en gemeenschapsniveau. De nota stelt de toekomstige organisatie van het Interministerieel commissariaat voor, zodat het binnen een termijn van zes maanden een operationeel Belgisch pandemisch influenzanoodplan kan uitwerken. De Ministerraad nam kennis van de installatie van de verschillende ondersteunende organen weer: het wetenschappelijk comité influenza, de stuurgroep influenza en het interministerieel comité influenza. Daarnaast kreeg hij een overzicht van de communicatie-initiatieven voor de burger en de beroepssectoren en van de organisatie van een pandemie oefening op Europees en Belgisch niveau. De Ministerraad ging akkoord met de voorgestelde prioriteiten, om het Belgisch pandemisch noodplan influenza operationeel te maken. De Ministerraad belastte ook de Minister van Ambtenarenzaken met het ontwerp van een koninklijk besluit dat als basis zal dienen om in ernstige gevallen cellen te creëren die de crisis het hoofd kunnen bieden. De Minister van Volksgezondheid kan ondertussen de personeelsleden aanduiden die hij aan de cel van de Interministeriële Commissaris zal toewijzen. (*) aangesteld op 20 oktober 2005 door de bijzondere vergadering van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid.