13 jan 2006 16:00

Nationaal comité voor energie

Ontbinding van het Nationaal Comité voor Energie: overdracht van bevoegdheden en goederen

Ontbinding van het Nationaal Comité voor Energie: overdracht van bevoegdheden en goederen

De Ministerrraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de ontbinding van het nationaal comité voor de energie. Het ontwerp is een voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Energie. Het ontwerp voert de ontbinding uit die artikel 34 van de elektriciteitswet (*) voorziet. Het regelt de overdracht van de bevoegdheden, goederen, rechten en verplichtingen. Artikelen 1 en 2 regelen de kwestie van de overdracht van de goederen, rechten en plichten van het Federaal comité voor Energie naar FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie. De stafdienst budget en beheerscontrole van FOD Economie stelt er een inventaris van op. Artikelen 3 en 4 behandelen de overdracht van de bevoegdheden en opdrachten van het comité naar de Centrale raad voor het bedrijfsleven, in de mate dat dit met de bevoegheidsverdeling inzake energie overeenkomt. Door de overdracht wordt ook het KB van 12 december 1975 houdende instelling van een Nationaal comité voor energie opgeheven. Het ontwerp is aangepast aan de opmerkingen van de Raad van State en de Minister van Ambtenarenzaken. (*) wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, die op 10 januari 2000 in werking trad.