06 okt 2023 16:19

Actieplan betreffende de tewerkstelling van personen met een beperking binnen het federaal administratief openbaar ambt

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter en minister belast met Personen met een handicap Karine Lalieux akte van diverse maatregelen om de arbeidsparticipatie van personen met een beperking binnen federale overheidsdiensten te verhogen.

Sinds 2009 ziet de Begeleidingscommissie voor de Aanwerving van Personen met een Handicap in het federaal administratief openbaar ambt (BCAPH) toe op de verwezenlijking van het streefcijfer van 3% voor de aanwerving van personen met een handicap. 

Om het streefcijfer te kunnen behalen, werden verschillende acties ontwikkeld door het College van Voorzitters. Het gaat onder meer om de volgende maatregelen:

  • er wordt een task force opgericht waarbij aan de FOD BOSA, de FOD Sociale Zekerheid en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid het mandaat wordt gegeven om verbeterpistes uit te werken voor een (semi-)automatische monitoring
  • de oprichting van een expertisecentrum rond de tewerkstelling van personen met een handicap
  • nieuwe hefbomen voor de aanwerving van personen met een handicap en verbeteringen in de aanwervingsprocedures promoten en toepassen
  • per federale overheidsorganisatie een concreet actieplan en traject uitwerken om de 3%-norm te behalen en onderzoeken welke nieuwe selectiehefbomen en bijkomende acties aangewend kunnen worden in 2023 en 2024
  • elke federale overheidsorganisatie zal een HR-beleid op maat uitwerken voor individuele begeleiding van werknemers met een handicap (op basis van pilootproject of een Community of Practice)
  • elke federale overheidsorganisatie zal redelijke aanpassingen promoten als een recht voor personen met een handicap en redelijke aanpassingen zo maximaal mogelijk en in de brede zin interpreteren
  • elke federale overheidsorganisatie zal acties ondernemen om het diversiteitsbeleid te versterken en in te zetten op een inclusieve organisatiecultuur

De leden van de federale regering worden gevraagd het belang van de 3%-norm te beklemtonen bij de federale administraties onder hun bevoegdheid en ervoor te zorgen dat de verschillende actieplannen rond de 3%-norm tijdig ingediend worden. De minister van Ambtenarenzaken en de minister belast met Personen met een handicap worden belast met het toezicht op de uitvoering van het actieplan.