04 mrt 2005 16:00

Actieplan inzake kinderen

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad het federaal actieplan goed, dat opgenomen is in de jaarlijkse rapportering over de toepassing van het Verdrag inzake de rechten van het kind.

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad het federaal actieplan goed, dat opgenomen is in de jaarlijkse rapportering over de toepassing van het Verdrag inzake de rechten van het kind.

Het verslag geeft een overzicht van het gevoerde beleid om de bepalingen van het Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind (*) uit te voeren. Het neemt de vorm aan van een voortgangsnota met een specifiek aktieplan en houdt een evaluatie in van de genomen maatregelen. Het eerste verslag werd door de Ministerraad op 30 april en 14 mei 2004 goedgekeurd. Het federaal actieplan geeft de plannen en prioriteiten van de diverse federale departementen als operationele doelstellingen weer, om de strategische doelstellingen geformuleerd in het document 'Een wereld die geschikt is voor kinderen' (*) te verwezenlijken. Het actieplan behandelt verscheiden aangelegenheden, zoals het ontwerp inzake een Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind, de gezondheidszorgen, de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, de strijd tegen mensenhandel, de strijd tegen het roken... (*) goedgekeurd tijdens de Bijzondere Zitting van de Verenigde Naties in verband met kinderen Top van New York in mei 2002 en toegepast in de wet van 4 september 2002.