07 feb 2014 16:00

Actieplan uitvoering van de geldstraffen

De ministerraad neemt kennis van het actieplan voor de uitvoering van geldstraffen die minister van Justitie Annemie Turtelboom en minister van Financiën Koen Geens hebben voorgesteld.

Het actieplan omvat een gemeenschappelijke strategie van de FOD Justitie en de FOD Financiën om de uitvoering van geldstraffen efficiënter te laten verlopen. Het plan telt vijf strategische doelstellingen die rekening houden met de aanbevelingen van het Rekenhof:

1. de strategie en de coördinatie tussen Financiën en Justitie versterken
2. de uitvoering van de geldstraffen door Justitie
3. de invordering door de FOD Financiën
5. de invoering van een rapporteringsysteem

Voor elke strategische doelstelling zijn in het actieplan operationele doelstellingen geformuleerd die verder vorm krijgen in een reeks concrete acties. Ze zijn specifiek gericht op de penale boeten, maar zullen ook bijdragen tot een meer effectieve en efficiënte uitvoering van de verbeurdverklaringen van geldsommen, en de invordering van de
gerechtskosten in strafzaken en de verplichte bijdrage voor het Slachtofferfonds. Al deze maatregelen dienen op een zelfde geïntegreerde wijze te worden aangepakt.