05 sep 2003 17:00

Activaplan

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk en Pensioenen, en mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken en Maatschappelijke Integratie, keurde de Ministerraad, in tweede lezing, een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed tot vaststelling van de financiële tussenkomst vanwege het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in de loonkost van een gerechtigde op maatschappelijke integratie die wordt aangeworven in het kader van het Activaplan.

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk en Pensioenen, en mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken en Maatschappelijke Integratie, keurde de Ministerraad, in tweede lezing, een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed tot vaststelling van de financiële tussenkomst vanwege het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in de loonkost van een gerechtigde op maatschappelijke integratie die wordt aangeworven in het kader van het Activaplan.

Dit ontwerp heeft tot doel de gelijke behandeling tussen werklozen en leefloners te handhaven. (*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 - zie ook bericht nr. 67 van 4 april 2003.