05 sep 2003 17:00

Ministerraad van 05/09/2003

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 5september 2003 in de Wetstraat 16 van 10.00 uur af, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 5september 2003 in de Wetstraat 16 van 10.00 uur af, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

Na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de belangrijkste beslissingen: - aanduiding van de Voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister. Het wordt de h. Wouter Gabriëls, die tevens secretaris van de Ministerraad wordt (persbericht 3); - de voorbereidingen voor de conferentie over werkgelegenheid, voorzien in het regeerakkoord en die moet plaatsgrijpen van 19 september 2003 af (persbericht varia). - het standpunt van België op de Ministeriële Conferentie van de Wereldhandelsorganisatie (WHO) te Cancun (Mexico) (persbericht 28); - de aanrekening van 448.800 euro ten laste van de begroting 2002 en van 265.150 euro ten laste van de begroting 2003 van de Kanselarij van de Eerste Minister, van de subsidiesaldi ten gunste van het persagentschap Belga (persbericht 4); - een ontwerp van koninklijk besluit houdende ontslag van de coördinator, voor het bevoegdheidsdomein ?racisme?, bij het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (persbericht 6); - een voorontwerp van wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel (persbericht 7); - een ontwerp van koninklijk besluit tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel (persbericht 8); - een ontwerp van koninklijk besluit rond de aanwijzing, de uitoefening en de weging van managementfuncties in de openbare instellingen voor sociale zekerheid (persbericht 10); - een reeks ontwerpen van koninklijk besluit rond de toekenning van de managementfuncties van administrateur-generaal en adjunct-administrateur-generaal bij sommige openbare instellingen van sociale zekerheid (persbericht 11); - het afsluiten van een aanhangsel bij een contract voor software-onderhoud voor het departement Justitie en met de bijhorende vastlegging van de budgettaire kredieten (persbericht 12); - het afsluiten van een dienstencontract voor de luchttransportcapaciteit onder de vorm van één rotatie ANTONOV 124 in Afghanistan (persbericht 13); - een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de overplaatsing van sommige personeelsleden van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie naar het Ministerie van Landsverdediging (persbericht 14); - een ontwerp van koninklijk besluit waarbij aan de diensten van de quaestuur van de Kamer van Volksvertegenwoordigers toegang wordt verleend tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen (persbericht 15); - een ontwerp van koninklijk besluit tot erkenning van de instellingen die gemachtigd zijn dotaties te ontvangen voor de financiering van de politieke partijen (persbericht 16); - een voorontwerp van wet rond de burgerlijke en kerkelijke pensioenen (persbericht 17); - een voorontwerp van wet over de pensioenen voor zelfstandigen (persbericht 18); - een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de toewijzing aan het Zilverfonds van de niet-fiscale ontvangst gerealiseerd bij de verkoop van CREDIBE (persbericht 19); - een ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, met betrekking tot de vertegenwoordiging binnen de organen van het RIZIV (persbericht 21); - een ontwerp van koninklijk besluit over de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (persbericht 22); - het Nationaal Actieplan ?Sociale Insluiting 2003-2005? (persbericht 23); - een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële tussenkomst vanwege het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in de loonkost van een gerechtigde op maatschappelijke integratie die wordt aangeworven in het kader van het Activaplan (persbericht 24); - de eindevaluatie van het federaal plan ter bestrijding van verzuring en troposferische ozon 2000-2003 (persbericht 25) - een ontwerp van koninklijk besluit over beperkende financiële maatregelen tegen Irak (persbericht 27).