05 sep 2003 17:00

Pensioenen voor zelfstandigen

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk en Pensioenen, en mevrouw Sabine Laruelle, Minister van Middenstand, keurde de Ministerraad, in tweede lezing, een voorontwerp van wet (*) goed rond de pensioenen voor zelfstandigen.

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk en Pensioenen, en mevrouw Sabine Laruelle, Minister van Middenstand, keurde de Ministerraad, in tweede lezing, een voorontwerp van wet (*) goed rond de pensioenen voor zelfstandigen.

Dit voorontwerp heeft tot doel enkele ongewenste effecten van de programmawet van 24 december 2002 ongedaan te maken. Deze wet heeft de berekeningswijze van de sociale bijdragen voor zelfstandigen gewijzigd om een administratieve vereenvoudiging te bekomen: de brutering wordt afgeschaft en gecompenseerd door een verhoging van de bijdragevoet. Deze verrichting heeft echter een verlaging met zich meegebracht van het tussenplafond van de inkomsten waarop de bijdragen worden berekend. Voor inkomsten boven dit plafond wordt het bedrag van de verplichte bijdragen verminderd. Het voorontwerp vermenigvuldigt de coëfficiënten met een gemiddelde bruteringsvoet van 16,80 % en deelt het bedrag (**) door dezelfde bruteringsvoet. (*) goedgekeurd op 20 maart 2003. (**) opgenomen in de artikelen 6 en 9 van het koninklijk besluit van 30 januari 1997.