05 sep 2003 17:00

Federale sectorcomités

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, en mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad, in tweede lezing (*), een ontwerp van koninklijk besluit (**) goed tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, en mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad, in tweede lezing (*), een ontwerp van koninklijk besluit (**) goed tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.

Het ontwerp beoogt het voorzitterschap en, in voorkomend geval, het ondervoorzitterschap vast te stellen van de sectorcomités waaronder de federale overheidsdiensten (FOD's) ressorteren, rekening houdend met de wijzigingen van het gebied van de federale sectorcomités. Het ontwerp houdt rekening met de verdeling van de ministeriële bevoegdheden van de huidige regering. (*) zie bericht 27 van 25 april 2003. (**) tot uitvoering van artikel 19, tweede lid, van het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.