05 sep 2003 17:00

Federaal plan ter bestrijding van verzuring en troposferische ozon

Op voorstel van mevrouw Freya Van Den Bossche, Minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling, nam de Ministerraad akte van de eindevaluatie van het Federaal Plan ter Bestrijding van Verzuring en Troposferische Ozon 2000-2003.

Op voorstel van mevrouw Freya Van Den Bossche, Minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling, nam de Ministerraad akte van de eindevaluatie van het Federaal Plan ter Bestrijding van Verzuring en Troposferische Ozon 2000-2003.

Deze zomer had België, net als zijn buurlanden, te kampen met een hittegolf. Een van de gevolgen van deze uitzonderlijke weersomstandigheden was dat op verschillende plekken in het land de ozondrempel meermaals werd overschreden. Om de ozonproblematiek grondig aan te pakken nam de Minister van Leefmilieu het initiatief om de verschillende federale en gewestelijke overheden samen te brengen. Op 12 en 21 augustus 2003 kwamen de vertegenwoordigers van de federale Ministers van Leefmilieu, Volksgezondheid, Mobiliteit, van de Staatssecretaris voor Welzijn op het Werk en van de gewestelijke Ministers van Leefmilieu en Mobiliteit samen. De conclusie van deze werkgroep was dat de bestaande federale en gewestelijke maatregelen beter en meer gestructureerd gecoördineerd moeten worden en bijkomende maatregelen moeten genomen worden. De Ministerraad nam akte van de eindevaluatie van het Federaal Plan ter Bestrijding van Verzuring en Troposferische Ozon 2000-2003. Verder werd het principe van het Nationaal Plan ter Bestrijding van Verzuring en Troposferische Ozon goedgekeurd. De Ministerraad belastte tevens de Minister van Leefmilieu met het opzetten van een werkgroep die tegen eind september voorstellen van maatregelen ter bestrijding van ozon zal formuleren. Verder belastte de Ministerraad de Minister met het organiseren van een Interministeriële Conferentie Leefmilieu (ICL) begin oktober. Hij gaf de Minister ook de opdracht tegen eind november 2003 een plan met federale maatregelen uit te werken met het oog op het toekomstig Nationaal Plan ter Bestrijding van Verzuring en Troposferische Ozon. Ten slotte moet de Minister aan de Gemengde Interministeriële Commissie Leefmilieu-Gezondheid (GICLG) vragen een ozon-piekplan uit te werken dat in het Belgische National Environment and Health Action Plan 2004 (Nationaal Actieplan Leefmilieu-Gezondheid; NEHAP) is opgenomen.