18 nov 2022 16:22

Activeringsbijdrage in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

De minsterraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de activeringsbijdrage voor het gebruik van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag verhoogt.

Het ontwerp van koninklijk besluit heeft als doel de bijdragevoeten voor het gebruik van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag gedurende twee jaar te verhogen voor zowel de nieuwe stelsels als voor reeds bestaande stelsels.

In dit kader moet het koninklijk besluit van 29 maart 2010 worden gewijzigd zodat er geen verschil is met de wettelijke tarieven wanneer de onderneming niet langer in moeilijkheden verkeert of een herstructurering ondergaat. 

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt ter advies voorgelegd aan de Nationale Arbeidsraad en de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2010 tot uitvoering van het hoofdstuk 6 van Titel XI van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (1), betreffende de socialezekerheidsbijdragen en de inhoudingen verschuldigd in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, op aanvullende vergoedingen bij sommige socialezekerheidsuitkeringen en op invaliditeitsuitkeringen