13 nov 2012 08:22

Activiteitenverslag 2011 van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

Brussel, 13.11.2012 – Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen publiceert zijn activiteitenverslag 2011. Het nodigt uit tot een andere kijk op de discriminerende en onegalitaire praktijken en gedragingen die blijven voortbestaan in onze maatschappij om zo een bewustwording en gedragsverandering op gang te brengen.

Klachten

In 2011 kreeg het Instituut 429 oproepen via zijn gratis nummer 0800/12.800.
In totaal registreerde het 301 meldingen, waarvan 110 informatieaanvragen en 191 klachten. Het Instituut stelt een sterke stijging van het aantal klachten vast: 47% meer ten opzichte van 2010. De informatievragen stijgen met 21%.

Er werden 89 meldingen afkomstig van mannen geregistreerd, 183 waren afkomstig van vrouwen. Dit verschil stemt overeen met de realiteit die het Instituut regelmatig vaststelt in zijn onderzoeken: vrouwen zijn vaker slachtoffer van discriminatie op grond van geslacht dan mannen.

Net als elk jaar worden vrouwen het vaakst gediscrimineerd in het domein ‘werk’, tweeënhalf keer zoveel als mannen. In tegenstelling tot de voorgaande jaren, werden vrouwen even vaak als mannen geconfronteerd met discriminaties in het domein ‘aanbod van goederen en diensten’. De meldingen met betrekking tot reclame zijn meer dan verdrievoudigd in 2011. Meldingen aangaande seksisme zijn meer dan verdubbeld.

Het Instituut stelde ook een verzesvoudiging vast van de klachten over pesterijen omwille van zwangerschap, moederschap, geslacht of transseksualiteit tegenover 2010.

Onderzoek

In de loop van 2011 publiceerde en verspreidde het Instituut een groot aantal studies. In de meeste gevallen gaat het om onderzoekswerk over verschillende jaren dat toeliet om adviezen en aanbevelingen te formuleren en de politieke wereld te interpelleren om rekening te houden met de genderdimensie in hun dagelijkse werking.

Het Instituut heeft bijvoorbeeld aanbevelingen geformuleerd over vaderschapsverlof en de loonkloof en adviezen over de verbetering van de participatie van vrouwen aan de besluitvorming en de toepasbaarheid van de bepalingen van de wet van 4 augustus 1996 en het koninklijk besluit van 17 mei 2007 betreffende de voorkoming van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk ten overstaan van discriminerend misbruik, om zo de politiek te motiveren om de bestaande wetgeving aan te passen.

Het Instituut in enkele cijfers

In 2011 bestond het Instituut uit 38 medewerkers, waarvan 81% vrouwen.

De gemiddelde leeftijd is 38 jaar.

In het kader van de sensibilisatiecampagne ter bestrijding van geweld tegen vrouwen, maakte het Instituut een clip voor het nummer ‘Oost West, Thuis Best’, die op één maand 6000 keer bekeken werd.

Het Instituut won twee rechtszaken, waarvan één als burgerlijke partij.
Het activiteitenverslag 2011 van het Instituut kan gratis gedownload worden in het Nederlands en het Frans op zijn website http://igvm-iefh.belgium.be, of besteld worden bij:
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
Ernest Blerotstraat 1
1070 Brussel
Tel: 02/233 42 65
E-mail: gelijkheid.manvrouw@igvm.belgie.be