29 mrt 2013 17:49

Actoren van de niet-gouvernementele ontwikkelingssamenwerking

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Jean-Pascal Labille een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de subsidiëring van de programma's, projecten, synergieprojecten en partnerschapsprojecten met de gouvernementele samenwerking, van de actoren van de niet-gouvernementele ontwikkelingssamenwerking.

Het ontwerp voert de nieuwe wet uit rond de Belgische ontwikkelingssamenwerking en regelt de financiering van de programma's, projecten, synergieprojecten en partnerschapsprojecten met de gouvernementele samenwerking, die als doel hebben bij te dragen tot de versterking van de civiele maatschappij, van de gedecentraliseerde regeringen en van de overheidsinstellingen in het Zuiden en/of de toegang tot de ontwikkelingseducatie voor burgers in België.

Het betreft de verhoudingen tussen de overheden en de actoren van de niet-gouvernementele samenwerking (ANGS). Enkel de ANGS die over een visie beschikken die overeenkomt met de doelstellingen van de Belgische ontwikkelingssamenwerking kunnen toegang krijgen tot de subsidies. 

De diversiteit van deze actoren geeft immers aan de Belgische samenwerking in uiteenlopende en ingewikkelde contexten een zekere complementariteit en interventievermogen. Om te vermijden dat de middelen versnipperd worden over een veelheid aan interventies die zonder enige onderlinge coherentie uitgevoerd worden, wil het ontwerp die diversiteit valoriseren en zo de complementariteit in de benaderingen van de verschillende actoren onderling bevorderen en dit ten gunste van hun lokale partners.