26 jun 2023 19:32

Actualisering van de APETRA-wet over de verplichte voorraden van aardolieproducten

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de APETRA-wet over de verplichte minimale voorraad ruwe aardolie of aardolieproducten actualiseert.

De Europese richtlijn 2009/119/EG verplicht de lidstaten om minimumvoorraden ruwe aardolie en aardolieproducten in opslag te houden. In België worden die voorraden beheerd door het federaal agentschap APETRA (Agence de Pétrole – Petroleum Agentschap).

De doelstellingen van de ontwerpen zijn:

  • het actualiseren van de APETRA-wet op technisch en wetgevend vlak, met name om te voldoen aan het wetboek van vennootschappen en verenigingen
  • het verbeteren van de interne organisatie van het agentschap, met betrekking tot de evolutie van zijn opdrachten en zijn interne ontwikkeling
  • het anticiperen op mogelijke bijkomende strategische opslag in verband met de huidige energietransitie met uitzondering van opslag van elektriciteit en opslag van aardgas

In het voorontwerp van wet wordt ook voorgesteld de naam van het agentschap te wijzigen van APETRA in ASEVA (Agence de Stockage Energétique – Energievoorradenagentschap), met het oog op de mogelijke evolutie van zijn opdracht in het kader van de energietransitie.

De ontwerpen worden voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

Voorontwerp van wet betreffende de aanhouding van een verplichte voorraad aardolie en aardolieproducten, de aanhouding van bijkomende strategische voorraden voor de energiebevoorrading van het land in geval van een energiecrisis, het beheer van een aardoliebevoorradingscrisis en de organisatie van het agentschap ASEVA

Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de bepalingen van de wet betreffende de aanhouding van een verplichte voorraad aardolie en aardolieproducten, de aanhouding van bijkomende strategische voorraden voor de energiebevoorrading van het land in geval van een energiecrisis, het beheer van een aardoliebevoorradingscrisis en de organisatie van het agentschap ASEVA, en tot goedkeuring van de statuten van ASEVA