13 dec 2012 15:56

Actualisering van het aantal werknemers bij gemeenschappen tewerkgesteld in de non-profitsector

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het aantal werknemers tewerkgesteld bij de Vlaamse, Franse of Duitstalige Gemeenschap in het kader van de bevordering van tewerkstelling in de non-profitsector actualiseert.

Het aantal werknemers van de diensten van de gemeenschappen die onder de toepassing vallen van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van tewerkstelling in de non-profit sector wordtmet 272 werknemers verhoogd. Voor de tewerkstelling ontvangen de werkgevers een tussenkomst van de Sociale Maribel van de Overheidssector dat ingesteld is bij de RSZPPO.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt aan de Raad van State voorgelegd.