01 apr 2022 18:07

Actualisering van het deontologisch kader voor het federaal administratief openbaar ambt

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter en staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker een omzendbrief goed rond de actualisering van het deontologisch kader voor personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt.

Integriteit waarborgen is geen eenmalige inspanning, maar vereist voortdurende aandacht en aanpassing. Daartoe heeft de cel integriteit van de FOD BOSA het deontologisch kader van 2007 gemoderniseerd.

Het document is niet alleen inhoudelijk geactualiseerd. Er is ook veel gedaan om de leesbaarheid te verbeteren: de toon is actueler en meer inspirerend; er zijn voorbeelden uit de praktijk toegevoegd om de inhoud tot leven te brengen en de lezer kan gemakkelijk door het document navigeren. De vijf waarden van de federale overheid - respect, vertrouwen, professionalisme, openbaar belang en maatschappelijke verantwoordelijkheid - vormen een leidraad in het hele document.

Het Comité B en het netwerk van de federale directeuren P&O zullen op de hoogte worden gebracht van het nieuwe deontologische kader. Het nieuwe kader zal worden verspreid door middel van een omzendbrief.