22 dec 2023 20:41

Actualisering van het huishoudelijk reglement van het informatieveiligheidscomité

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat diverse wijzigingen doorvoert in het huishoudelijk reglement van het informatieveiligheidscomité.

Overeenkomstig de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en de wet van 15 augustus 2012 houdende oprichting en organisatie van een federale dienstenintegrator, is het informatieveiligheidscomité verplicht om een huishoudelijk reglement op te stellen dat wordt bekrachtigd bij een koninklijk besluit vastgesteld na overleg in de ministerraad. Het eerste huishoudelijk reglement van het informatieveiligheidscomité werd goedgekeurd bij het koninklijk besluit van 12 november 2018.

Inmiddels werden de wetten van 15 januari 1990 en 15 augustus 2012 aangepast door de wet van 23 november 2023 betreffende maatregelen van bestuurlijke politie inzake reisbeperkingen en het passagier lokalisatie formulier en houdende wijzigingen van diverse wetsbepalingen betreffende het informatieveiligheidscomité. Die aanpassingen hebben echter tot gevolg dat ook het huishoudelijk reglement van het informatieveiligheidscomité geactualiseerd moet worden. Het huishoudelijk reglement wordt aldus gewijzigd in functie van de nieuwe regelgeving, meer specifiek het aanduiden van een vertegenwoordiger van de minister.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.