09 feb 2024 17:58

Actualisering van het nucleair en radiologisch noodplan

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een ontwerp van Koninklijk besluit goed ter actualisering van het nucleair en radiologisch noodplan.

Het betreft een kaderplan dat de leidende principes bevat voor de voorbereiding op noodsituaties, het crisisbeheer in geval van een reële situatie, en de verwerking van de gevolgen van een ongeval in de daarop volgende periode.

Het ontwerp beoogt het nucleair en radiologisch noodplan van 2018 te verduidelijken en te actualiseren conform de verplichting tot vijfjaarlijkse herziening. De vorige actualisatie van 2018 betrof een zeer grondige herziening van het nucleair noodplan, die rekening hield met de lessen die getrokken werden uit voorbije nationale en internationale nucleaire, radiologische en andere noodsituaties.

Rekening houdend met het feit dat het landschap van de actieve kernreactoren in de komende jaren voor wat de veiligheid betreft, niet of nauwelijks zal veranderen betreft dit plan slechts een relatief beperkte actualisering van het noodplan uit 2018.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.