21 sep 2006 17:00

Administratie der Douane en Accijnzen - Marokko

Goedkeuring van het bilateraal Akkoord over wederzijdse administratieve bijstand op het gebied van de douane tussen België en Marokko

Goedkeuring van het bilateraal Akkoord over wederzijdse administratieve bijstand op het gebied van de douane tussen België en Marokko

Op voorstel van Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht keurde de ministerraad het voorontwerp van wet goed, houdende goedkeuring van de Bilaterale Overeenkomst inzake wederzijdse administratieve bijstand tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Marokko met het oog op het voorkomen, opsporen en bestraffen van inbreuken op de douanewetten, ondertekend te Brussel. De Overeenkomst bevordert de strijd tegen de douanefraude en de fiscale fraude op internationale schaal, door de samenwerking tussen de Marokkaanse Administratie der Douane en Indirecte Belastingen, Ministerie van Economie en Financiën en de Belgische Administratie der Douane en Accijnzen, Federale Overheidsdienst Financiën te versterken. Op die manier willen de Douaneadministraties bijdragen tot de bescherming van de fiscale, economische en sociale belangen van de twee landen en van de Europese Unie. Zo behelst het Akkoord een wederzijdse bijstand voor de juiste heffing door de douaneadministraties van douanerechten en andere belastingen, voor de bepaling van de juiste douanewaarde en voor de voorkoming en de opsporing van inbreuken op de douanewetgevingen. De samenwerking bestaat hoofdzakelijk uit de mededeling van inlichtingen of onderzoeksresultaten, maar kan ook bestaan uit het houden van een bijzonder toezicht op verdachte personen, goederen, vervoermiddelen of ruimten. Het Akkoord bevat voor elke partij ook de mogelijkheid om ambtenaren te machtigen om als getuige te verschijnen voor de rechtbanken van de andere Partij. Ambtenaren van één van de administraties kunnen daarenboven worden gemachtigd om in een raadgevende hoedanigheid aanwezig te zijn bij de onderzoeken van de ambtenaren van de administratie van de andere Partij op het grondgebied van die laatste. Dezelfde ambtenaren kunnen worden gemachtigd om dossiers te raadplegen die worden bijgehouden op de kantoren van de andere administratie en die verband houden met een douanemisdrijf. Ze kunnen zich ook een kopie van die dossiers laten overhandigen. Het Akkoord biedt een aantal waarborgen en bijzonderheden in verband met het vertrouwelijk karakter van de verkregen inlichtingen en documenten. Het Akkoord bepaalt dat de Europese Commissie kennis kan krijgen van de inlichtingen, uitgewisseld in het kader van de wederzijdse bijstand, indien ze betrekking hebben op fraude en onregelmatigheden op het gebied van de douane die een gemeenschappelijk belang hebben. (*) ondertekend te Brussel op 4 oktober 2002.