06 feb 2006 11:27

Administratie der douane en accijzen

Goedkeuring van het akkoord over wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken tussen de DRK en België

Goedkeuring van het akkoord over wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken tussen de DRK en België

De Ministerraad keurde het voorontwerp van wet goed, dat instemt met het bilaterale Akkoord over wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken tussen de Regering van de Democratische Republiek Kongo en de Regering van het Koninkrijk België ondertekend te Brussel op 12 februari 2004. Het Akkoord heeft als doel de strijd tegen de douanefraude en de fiscale fraude op internationale schaal te vergemakkelijken, door middel van een versterkte samenwerking tussen het Kongolese Bureau der Douane en Accijnzen (OFIDA) en de Belgische Administratie der douane en accijnzen. Die Douaneadministraties willen bijdragen tot de bescherming van de fiscale, economische en sociale belangen van de twee landen en van de Europese Unie. Om dat doel te bereiken behelst het Akkoord een wederzijdse bijstand enerzijds voor de juiste heffing van douanerechten en andere belastingen en voor de juiste tariefindeling en anderzijds voor de voorkoming, de opsporing en bestraffing van inbreuken op de douanewetgevingen. Die samenwerking bestaat hoofdzakelijk uit de mededeling van inlichtingen of onderzoeksresultaten, maar ze kan ook bestaan uit het houden van een bijzonder toezicht op verdachte personen, goederen of vervoermiddelen. Het Akkoord bevat eveneens voor elke partij de mogelijkheid om ambtenaren te machtigen om als deskundige of getuige te verschijnen voor de rechtbanken van de andere Partij. Ambtenaren van één van de administraties kunnen daarenboven worden gemachtigd om in een raadgevende hoedanigheid aanwezig te zijn bij de onderzoeken van de ambtenaren van administratie van de andere Partij op het grondgebied van die laatste. Dezelfde ambtenaren kunnen worden gemachtigd om dossiers te raadplegen die worden bijgehouden op de kantoren van de andere administratie en die verband houden met een douanemisdrijf, en zich kopie van die dossiers te laten overhandigen. Een aantal waarborgen en bijzonderheden worden gegeven in verband met het vertrouwelijk karakter van de op basis van het Akkoord verkregen inlichtingen en documenten.