21 sep 2006 17:00

Administratie der douane en accijzen - Oekraïne

Goedkeuring van het bilateraal Akkoord over wederzijdse administratieve bijstand op het gebied van de douane tussen België en Oekraïne

Goedkeuring van het bilateraal Akkoord over wederzijdse administratieve bijstand op het gebied van de douane tussen België en Oekraïne

Op voorstel van Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht keurde de ministerraad het voorontwerp van wet goed, houdende goedkeuring van het bilateraal Akkoord over wederzijdse administratieve bijstand op het gebied van de douane tussen de Regering van het Koninkrijk België en het Kabinet van Ministers van Oekraïne (*). Het Akkoord bevordert de strijd tegen de douanefraude en de fiscale fraude op internationale schaal, door de samenwerking tussen de Douanediensten van Oekraïne en de Belgische Administratie der douane en accijnzen te versterken. De Douaneadministraties dragen zo bij tot de bescherming van de fiscale, economische en sociale belangen van de twee landen en van de Europese Unie. Om dat doel te bereiken houdt het Akkoord een wederzijdse bijstand in voor de juiste heffing van douanerechten en andere belastingen en voor de voorkoming, de opsporing en bestraffing van inbreuken op de douanewetgevingen. De samenwerking bestaat hoofdzakelijk uit de mededeling van inlichtingen of onderzoeksresultaten, maar kan ook bestaan uit het houden van een bijzonder toezicht op verdachte personen, goederen of vervoermiddelen. Het Akkoord bevat voor elke partij ook de mogelijkheid om ambtenaren te machtigen om als getuige te verschijnen voor de rechtbanken of de administratieve autoriteiten van de andere Partij. Ambtenaren van één van de administraties kunnen daarenboven worden gemachtigd om in een raadgevende hoedanigheid aanwezig te zijn bij de onderzoeken van de ambtenaren van administratie van de andere Partij op het grondgebied van die laatste. Dezelfde ambtenaren kunnen worden gemachtigd om dossiers te raadplegen die worden bijgehouden op de kantoren van de andere administratie en die verband houden met een douanemisdrijf, en zich kopie van die dossiers te laten overhandigen. Een aantal waarborgen en bijzonderheden worden gegeven in verband met het vertrouwelijk karakter van de op basis van het Akkoord verkregen inlichtingen en documenten. Het Akkoord bepaalt dat de Europese Commissie kennis kan krijgen van de in het kader van de wederzijdse bijstand uitgewisselde inlichtingen, indien die betrekking hebben op fraudes en onregelmatigheden op het gebied van de douane die een gemeenschappelijk belang hebben. (*) ondertekend te Brussel op 1 juli 2002.