23 apr 2004 17:00

Administratiekosten die aan de verzekeringsinstellingen worden toegekend

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van de bedragen van de administratiekosten die voor 2004 aan de verzekeringsinstellingen worden toegekend.

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van de bedragen van de administratiekosten die voor 2004 aan de verzekeringsinstellingen worden toegekend.

Dit ontwerp bepaalt de bedragen voor de vijf landsbonden (802.661.000 euro) en voor de Kas der geneeskundige verzorging van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (13.818.000 euro), die zijn geraamd op grond van de bedragen voor 2003. De aanpassing van de forfaitaire administratiekosten werd berekend rekening houdend met: - de evolutie van het gemiddeld dagloon op basis van de gegevens van het Federaal Planbureau, vastgesteld in de sector van krediet en verzekeringen en van de overheid over de laatste drie jaren die voorafgaan aan het opstellen van de begrotingen; - de helft van de evolutie van de reële groeinorm van de uitgaven voor geneeskundige verzorging en van het aantal vergoede dagen in de sector van de uitkeringsverzekering volgens een weging van twee derden en één derde, vastgesteld over dezelfde periode. Het ontwerp werd overgemaakt aan de Raad van State voor advies binnen een termijn van één maand.