01 apr 2022 18:07

Administratieve, begrotings- en beheerscontrole

De ministerraad keurt op voorstel van de minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter en staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de administratieve, begrotings- en beheerscontrole.

De administratieve, begrotings- en beheerscontrole is een geheel van regels en procedures dat de regering aan zichzelf en aan ieder van haar leden oplegt met betrekking tot de begrotingswerkzaamheden en met betrekking tot de uitvoering van de begroting.

Dit ontwerp van koninklijk besluit voorziet in de volgende doelstellingen:

  • actualiseren van de regelgeving
  • de ex ante controle van de Inspectie van Financiën herevalueren op basis van een interne risicoanalyse
  • mogelijke misverstanden voorkomen aangaande de vraag of welbepaalde dossiers al dan niet voor voorafgaand advies aan de Inspecteurs van Financiën voorgelegd dienen te worden
  • voorzien van een behandelingstermijn voor de diverse actoren in de administratieve, begrotings- en beheerscontrole

Naast het ontwerp van koninklijk besluit wordt ook uitvoering gegeven aan de beslissing van het Interministerieel Comité van de Inspectie van financiën van 21 september 2021. Deze beslissing omvat het voorstel om de personeelsenveloppe van het Interfederaal Korps van de Inspectie van financiën vanaf het begrotingsjaar 2023 te vervangen door de toekenning van kredieten op basis van de invulling van de op dit Interministerieel Comité gevalideerde formatie.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de administratieve, begrotings- en beheerscontrole