29 nov 2002 17:00

Administratieve beroepen inzake de inkomstenbelastingen

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, en van de heer Alain Zenner, Regeringscommissaris belast met de vereenvoudiging van de fiscale procedures en de strijd tegen de grote fiscale fraude, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed dat de belastingadministratie in staat stelt een collectieve beslissing te treffen over bepaalde administratieve beroepen inzake de inkomstenbelastingen door middel van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, en van de heer Alain Zenner, Regeringscommissaris belast met de vereenvoudiging van de fiscale procedures en de strijd tegen de grote fiscale fraude, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed dat de belastingadministratie in staat stelt een collectieve beslissing te treffen over bepaalde administratieve beroepen inzake de inkomstenbelastingen door middel van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Deze nieuwe bepaling kwam tot stand om de administratieve fiscale geschillen te verwerken, nadat de administratie honderdduizenden administratieve beroepen voor identieke grieven ontving, die naderhand niet gegrond bleken te zijn omdat het Arbitragehof oordeelde dat de Grondwet niet werd geschonden door de betrokken bepalingen. Op die manier wil de regering bijdragen tot een snellere verwerking van de achterstand van de fiscale geschillen en ervoor zorgen dat ze binnen een termijn van maximaal zes maanden administratief worden verwerkt, zonder afbreuk te doen aan de rechtszekerheid en de latere verhaalmogelijkheden. Het goedgekeurde ontwerp zou onder meer ook toepassing kunnen vinden op de aanvragen tot ontheffing van ambtswege van de accijnscompenserende belasting op diesel die in 2000 massaal werden ingediend. Het ontwerp werd voor advies overgemaakt aan de Raad van State.