29 nov 2002 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 29 november 2002

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 29 november 2002 in de Wetstraat 16 vanaf 10.00 uur. Tijdens zijn wekelijkse persbriefing na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de genomen beslissingen.

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 29 november 2002 in de Wetstraat 16 vanaf 10.00 uur. Tijdens zijn wekelijkse persbriefing na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de genomen beslissingen.

De Eerste Minister heeft allereerst de besluiten meegedeeld van het Overlegcomité tussen de federale regering en de regeringen van de gefedereerde overheden. Een principe-akkoord werd gesloten over de problematiek van de radiofrequenties. Een akkoord eveneens over de nachtvluchten: de akkoorden zoals overlegd in februari en juli, zullen eerbiedigd worden. Wat betreft de vluchten bij dag volgt de Eerste Minister het dossier verder van nabij. Onder het 50-tal beslissingen van de Ministerraad, heeft de Eerste Minister de nadruk gelegd op de stijging van het netto-inkomen van werknemers met een laag loon. De Eerste Minister heeft erop gewezen dat het 630.000 personen betreft. (bericht 28) De heer Verhofstadt heeft ook gepreciseerd dat de voorontwerpen van wet in de strijd tegen onwellevendheid, nog moeten verfijnd worden en bij een volgende Ministerraad goedgekeurd. Daarnaast heeft de Eerste Minister de verbeteringen extra benadrukt aan de situatie van zelfstandigen in: - een ontwerp van koninklijk besluit met betrekking tot de verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van de zelfstandigen (bericht 40); - een ontwerp van koninklijk besluit houdende overdracht van bevoegdheid inzake gezinsbijslag voor zelfstandigen (bericht 41); - een ontwerp van koninklijk besluit inzake de sociale uitkeringen ten voordele van de zelfstandigen (bericht 42); * * * De Ministerraad keurde verder volgende punten goed: - vier ontwerpen van koninklijk besluit rond de sociale tegemoetkomingen (bericht 1); - een voorontwerp van wet dat de belastingadministratie in staat stelt een collectieve beslissing te treffen over bepaalde administratieve beroepen inzake de inkomstenbelastingen door middel van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad (bericht 2); - drie ontwerpen van koninklijk besluit inzake de nominatieve overdracht van personeel van de Federale Overheidsdienst Justitie naar de Gewestregeringen (bericht 3); - een aanvullende overheidsopdracht, te gunnen bij onderhandelingsprocedure, met betrekking tot de bijstandsverlening aan de ontwikkeling van computerprogramma's (bericht 4); - een ontwerp van koninklijk besluit tot berekening en verdeling van het bijzonder krediet voor het jaar 2002 voor de gemeenten op het grondgebied waarvan zich eigendommen bevinden die zijn vrijgesteld van onroerende voorheffing (bericht 5); - de lancering van twee onderhandelingsprocedures zonder voorafgaande bekendmaking, voor de herstelling, door middel van een open meerjarige overeenkomst, van de voertuigen van de groep VAG (AUDI, VOLKSWAGEN en SEAT-voertuigen) in dienst bij de federale politie en voor de levering van wisselstukken voor voertuigen (auto-moto) van het merk BMW, voor de jaren 2003 tot 2007 (bericht 6-7); - een voorontwerp van wet betreffende de bevoegdheden van de hulpagenten van politie en de voorwaarden waaronder hun opdrachten worden uitgeoefend (bericht 8); - een ontwerp van ministerieel besluit met betrekking tot de goedkeuring van het programma van het jaarlijks vergelijkend examen voor kandidaat-notaris (bericht 13); - het uitschrijven van een offerteaanvraag voor de aankoop, via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, de levering en de installatie van bijkomende werkposten om de hypotheekbewaringen toe te laten de hypothecaire publiciteit te verzekeren binnen de door de wet gestelde termijn (bericht 19); - een voorstel van lancering van twee overheidsopdrachten voor meerjarige diensten. Het gaat hier om twee onderhoudscontracten voor het onderhoud van de regionale transportvliegtuigen (EMBRAER ERJ 135 en 145) in dienst bij de Luchtcomponent van Defensie (bericht 20); - de afsluiting, via de onderhandelingsprocedure met bekendmaking, van het contract voor de modernisering van de vliegtuigen van het type Falcon 20 (bericht 21); - de ondertekening van de overheidsopdracht voor de levering, voor een vaste schijf (2002) en een voorwaardelijke schijf (2003), van databanklicenties, alsmede een meerjarig dienstencontract voor onderhoud, consultancy en opleiding. Dit na een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking met de firma ORACLE BELGIUM die reeds in het verleden licenties heeft geleverd en instaat voor het onderhoud ervan. (bericht 22); - een ontwerp van koninklijk besluit betreffende het statuut van de militairen van het reservekader van de krijgsmacht (bericht 23); - het geactualiseerde stabiliteitsprogramma (bericht 25); - de vrijgeving van de vierde schijf van het federaal programma van de openbare investeringen 2002, voor de periode november-december 2002 (bericht 26); - een ontwerp van koninklijk besluit inzake maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling van de langdurig werklozen die in de grote steden wonen. De maatregel zal ook worden uitgebreid tot leefloners uit dezelfde steden en gemeenten (bericht 27); - een ontwerp van koninklijk besluit rond de bevordering van de tewerkstelling van langdurig werkzoekenden door de gemeenten, in het kader van het veiligheids- en preventiebeleid (bericht 29); - een ontwerp van koninklijk besluit inzake het bedrag ter financiering van de wachtuitkeringen toegekend aan de werknemers van de steenkool- en staalnijverheid die hun werk verloren hebben (bericht 30); - een voorontwerp van wet rond de organisatie van de elektriciteitsmarkt (bericht 31); - het verderzetten van de verkoopprocedure, in 2002, van gebouwen en terreinen van de Staat beheerd door de Regie der Gebouwen en door de NV SOPIMA (bericht 33); - een voorontwerp van wet betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen, met het oog op de reglementering van de uitoefening van de klinische psychologie, de klinische seksuologie en de klinische orthopedagogiek (bericht 34); - een ontwerp van koninklijk besluit met het oog op de reglementering van de psychotherapie (bericht 35); - een ontwerp van koninklijk besluit tot regeling van de NOx- en de CO-emissieniveaus voor de olie- en gasgestookte centrale verwarmingsketels, luchtverwarmers en branders, met een nominale belasting gelijk aan of lager dan 400 kW (bericht 36); - vier ontwerpen van koninklijk besluit betreffende de forfaitaire honoraria voor sommige verstrekkingen inzake klinische biologie, verleend aan rechthebbenden die niet in een ziekenhuis zijn opgenomen (bericht 38); - een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling voor de jaren 2001 en volgende van de ten laste van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen aangaande kosten, verbonden aan de mededeling van de gegevens inzake de te tariferen verstrekkingen die de tariferingdiensten aan het RIZIV (Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering) moeten melden (bericht 39); - de wijziging van het koninklijk besluit van 30 oktober 1997 betreffende de vergoeding verschuldigd aan auteurs en uitgevers voor het kopiëren voor privé-gebruik of didactisch gebruik van werken die op grafische of op soortgelijke wijze zijn vastgelegd bericht 43); - een ontwerp van koninklijk besluit houdende de oprichting van een dienst "Bijzondere Evaluatie van de Internationale Samenwerking" (bericht 45); - de beperkte deelname van Belgische militaire experts aan UNMOVIC (United Nations Monitoring, Verification and Inspection Commission) in Irak (bericht 46); - de machtiging van de Minister van Financiën om, in de hoedanigheid van Gouverneur van het Afrikaans Ontwikkelingsfonds (AOF) voor België, bij het AOF de Belgische beslissing te notifiëren van de inschrijving op het interim financieringsmechanisme van het AOF, onder de vorm van een vervroegde inschrijving op de negende wedersamenstelling van de middelen van het AOF. Zodoende behoudt België haar traditionele aandeel van 1,65% zonder de budgettaire last van de wedersamenstelling te verhogen (bericht 47); - de financiering op de begroting 2002 van de FOD Buitenlandse Zaken van een reeks initiatieven inzake preventieve diplomatie, hulp aan bevolkingen die het slachtoffer zijn van conflicten, naleving van de rechten van de mens en versteviging van de rechtsstaat (bericht 49); - het voorontwerp van wet houdende goedkeuring van het besluit betreffende de voorrechten en immuniteiten die aan het Instituut voor Veiligheidsstudies en het Satellietcentrum van de Europese Unie, alsmede aan hun organen en de leden van hun personeel worden verleend (bericht 50); - drie voorontwerpen van wet tot goedkeuring van de Euromediterrane associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, enerzijds, en respectievelijk Egypte, Libanon en Algerije anderzijds (bericht 51-52-53).