29 nov 2002 17:00

Auteursrechten

Op voorstel van de heer Charles Picqué, Minister van Economie, keurde de Ministerraad het ontwerp van koninklijk besluit goed houdende de wijziging van het koninklijk besluit van 30 oktober 1997 betreffende de vergoeding verschuldigd aan auteurs en uitgevers voor het kopiëren voor privé-gebruik of didactisch gebruik van werken die op grafische of op soortgelijke wijze zijn vastgelegd.

Op voorstel van de heer Charles Picqué, Minister van Economie, keurde de Ministerraad het ontwerp van koninklijk besluit goed houdende de wijziging van het koninklijk besluit van 30 oktober 1997 betreffende de vergoeding verschuldigd aan auteurs en uitgevers voor het kopiëren voor privé-gebruik of didactisch gebruik van werken die op grafische of op soortgelijke wijze zijn vastgelegd.

Overeenkomstig artikel 25 van voormeld koninklijk besluit werkt de Minister, bevoegd voor het auteursrecht, op advies van de commissie bedoeld in artikel 27, twee jaar te rekenen van de inwerkingtreding van voormeld besluit (*) een ontwerp van koninklijk besluit uit op grond waarvan de bedragen van de vergoeding voor reprografie geheel of gedeeltelijk worden aangepast, zulks rekening houdend met het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand voorafgaand aan de verjaardag van de inwerkingtreding van dit besluit. Hij legt dat ontwerp van koninklijk besluit ter beraadslaging voor aan de Ministerraad. Deze commissie wordt voorgezeten door een vertegenwoordiger van de Minister en bestaat daarnaast uit personen aangewezen door de beheersvennootschap Reprobel, door organisaties die de bijdrageplichtigen vertegenwoordigen, door organisaties die de dealers in apparaten, ongeacht of zij groothandelaar of kleinhandelaar zijn, vertegenwoordigen, alsmede door organisaties die de vergoedingsplichtigen vertegenwoordigen. Huidig ontwerp van koninklijk besluit heeft enerzijds tot doel voormeld koninklijk besluit op een zodanige wijze aan te passen dat een automatische indexering van de vastgestelde bedragen wordt mogelijk gemaakt. Anderzijds houdt het besluit een indexering in van de bedragen van de vergoeding voor reprografie. Het wijzigingsbesluit vermeldt de bedragen die werden voorgesteld door de adviescommissie die hiertoe werd ingesteld. (*) en daarna iedere twee jaar.