29 nov 2002 17:00

Eigendommen vrijgesteld van onroerende voorheffing

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot berekening en verdeling van het bijzonder krediet voor het jaar 2002 voor de gemeenten op het grondgebied waarvan zich eigendommen bevinden die zijn vrijgesteld van onroerende voorheffing.

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot berekening en verdeling van het bijzonder krediet voor het jaar 2002 voor de gemeenten op het grondgebied waarvan zich eigendommen bevinden die zijn vrijgesteld van onroerende voorheffing.

In het kader van de financiering van de Gemeenschappen en Gewesten wordt er zo elk jaar een bijzonder krediet vrijgemaakt voor deze gemeenten (*). Voor 2002 bedraagt dit krediet 34.678.171 euro. Elke gemeente krijgt een bedrag dat overeenstemt met 72% van de niet geïnde onroerende voorheffing. Het gedeelte van dit krediet dat overeenstemt met het bedrag verschuldigd aan de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt aan het Gewest overgedragen (*). Aangezien de voorziene kredieten hoger zijn dan het te verdelen bedrag, kunnen de verschuldigde sommen dus in een keer uitbetaald worden. (*) Artikel 63 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en Gewesten, gewijzigd door de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur.