29 nov 2002 17:00

Overdracht van personeel naar de Gewesten

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, en de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad drie ontwerpen van koninklijk besluit goed inzake de nominatieve overdracht van personeel van de Federale Overheidsdienst Justitie naar de Gewestregeringen.

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, en de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad drie ontwerpen van koninklijk besluit goed inzake de nominatieve overdracht van personeel van de Federale Overheidsdienst Justitie naar de Gewestregeringen.

Deze personeelsoverdracht is het gevolg van artikel 4 van de bijzondere wet van 13 juli 2001 (*) die de organisatie van de overdracht van de kerkfabrieken en de instellingen belast met het beheer van de erkende erediensten naar de Gewesten regelt. Deze overheveling impliceert de gedeeltelijke overheveling van de afdeling Erediensten van de Federale Overheidsdienst Justitie en bijgevolg van een deel van het personeel. Deze overdracht heeft meer bepaald betrekking op: - 1 niveau 1 voor het Waals Gewest; - 1 niveau 2 (F) voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; - 1 niveau 1, 1 niveau 2 en 1 niveau 3 voor het Vlaams Gewest. Deze ontwerpbesluiten hebben een vermindering van de budgettaire last van de Federale Overheidsdienst Justitie met 190.500 euro als gevolg. (*) houdende de overdracht van diverse bevoegdheden naar de Gewesten en Gemeenschappen.