29 nov 2002 17:00

Vermindering van de sociale zekerheidsbijdragen voor de lage lonen

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid, en de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed inzake de toekenning van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen.

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid, en de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed inzake de toekenning van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen.

Deze vermindering moet toelaten de "werkloosheidsval" te verminderen voor werknemers met een laag loon en het loon te verhogen van meer dan 630.000 loontrekkenden die voor deze maatregel in aanmerking komen. Volgens de berekeningen zal deze maatregel 165.580.000 euro per jaar kosten. Het ontwerp van koninklijk besluit wordt overgemaakt aan de Raad van State voor advies binnen de drie dagen. (*) tot wijziging van het koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2, §2, vierde lid van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen.